Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Разрешително за лов (оръжие) - документи и процедура

24.11.2019 г.
42032
Какви са регламентите за издаване на разрешително за лов (оръжие) ?

Преди да прочетете условията и да се захванете с ловджийство, запитайте се: кой има право да посегне на Дара на живота? И защо повечето ловджии рано или късно се разболяват от рак...


Процедура по издаване и подновяване на разрешения на физически лица:
І. Необходими документи за издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси (ООБ) на български граждани, граждани на други държави членки на Европейския съюз, пребиваващи на територията на Република България и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България:
1. Заявление по образец до директора на ГД “Охранителна полиция” - МВР, съответно до началника на РУ “Полиция” по постоянен адрес, в което се посочва:
- начина на придобиване (чрез закупуване, дарение, замяна или по наследство);
- основателна причина за издаване на разрешението (в случаите на закупуване, дарение и замяна);
- видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.
2. Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер (оригинал);
3. Документ от Националната следствена служба (Окръжна следствена служба) или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер (оригинал);
4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства (оригинал);
5. Ловен билет, заверен за съответната година, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча (не се изисква за придобиване на късо нарезно огнестрелно оръжие);
6. Диплома за завършено основно образование.
7. Декларация (по образец), че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват в метална каса, неподвижно закрепена, снабдена със секретно заключващо се устройство или в отделно помещение с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата (когато огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях не могат да се поберат в металните каси);
8. Декларация (по образец), че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях имат нанесена уникална маркировка, която включва името на производителя, държавата или адреса на производствения обект, серийния номер и годината на производство или цифровия или буквено-цифровия код, позволяващ да се идентифицира държавата на производство, нанесени върху основен компонент на огнестрелното оръжие;
9. Документ за платена държавна такса (20 лв. – такса за придобиване на ООБ);
10. Други документи в подкрепа на посочените мотиви за придобиване на ООБ (при необходимост).

Огнестрелни оръжия и боеприпаси могат да се придобиват, чрез закупуване, дарение, замяна, по наследство или чрез награда.
* В случаите на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, чрез наследство и замяна в заявлението се посочва информация за името и адреса на наследодателя или прехвърлителя, а при придобиване на ООБ по наследство, дарение и награда се представят и съответните документи, удостоверяващи наследяването, дарението или наградата.
* При наследяване на вещите, наследникът в 14-дневен срок от приемане на наследството подава заявление за издаване на разрешение за придобиване, а в случай на мотивиран отказ, предоставя огнестрелните оръжия и/или боеприпасите за тях на полицейските органи за съхранение, незабавно след получаване на решението за отказ. Собственикът на изделията може да прехвърли собствеността върху тях на лице, получило разрешение за придобиване в срок до една година от влизането в сила на решението за отказ.
* Когато огнестрелното оръжие е придобито като награда, заповедта за награждаване замества разрешението за придобиване.

При кандидатстване за разрешение за придобиване на ловно нарезно оръжие, лицата представят и удостоверение за подборно ловуване (ксерокопие).

Физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели, освен горепосочените документи представят и документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта (ксерокопие).

Лицата, придобили огнестрелно оръжие и боеприпаси за него в срок до два месеца от издаване на разрешението за придобиване, подават заявление за получаване на разрешение за съхранение.
* Лицата, получили разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие (пистолет и револвер), ги предоставят за прострелване в срок до седем дни от датата на придобиване, след представяне на документ за платена държавна такса от 10 лв. за прострелка на огнестрелното оръжие (не се прилага при придобиване за културни цели и колекциониране, при които в 14-дневен срок ООБ се обезопасяват от нежелателен достъп и сработване по предназначение).
* Лицата, придобили огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в друга държава членка на Европейския съюз, са длъжни в 7-дневен срок от датата на влизане на територията на Република България да предадат на органите на МВР придобитото огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, ако не притежават разрешение за съхранение, до получаване на съответното разрешение, а когато са получили съответните разрешения, те уведомяват органите на МВР в 7-дневен срок от датата на влизане на територията на Република България за вписване на обстоятелството в издадените разрешения.

ІІ. Разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях се издават на лицата, получили разрешение за придобиване от директора на ГД “Охранителна полиция” - МВР, съответно от началника на РУ “Полиция” - по постоянния им адрес, след подаване на заявление по образец, към което се прилагат:
- копие на полученото разрешение за придобиване;
- документ, удостоверяващ собствеността върху придобитото огнестрелно оръжие и боеприпаси;
- протокол от комисията, утвърдила мястото на съхранение;
- документ за платена държавна такса (20 лв. – такса за съхранение на ООБ).

* Придобитото огнестрелно оръжие и боеприпаси от физическите лица се съхранява в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства, а когато не могат да се поберат в металните каси, те се съхраняват в отделно помещение с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата.

ІІІ. Разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия се издават от директора на ГД “Охранителна полиция” - МВР, съответно от началника на РУ “Полиция” - по постоянния им адрес, в едномесечен срок от получаване на разрешението за съхранение, след подаване на заявление по образец, към което се прилагат:
- удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие (не се изисква при издаване на разрешение за носене и употреба на ловно оръжие);
- удостоверение за технически преглед на огнестрелното оръжие, удостоверяващ техническата му годност за употреба (не се изисква при новозакупено огнестрелно оръжие);
- документ за платена държавна такса (20 лв. – такса за носене на ООБ);
- 2 снимки (с размер 3/4 см.).

ІV. Срокове за разглеждане на заявленията и издаване на разрешения за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси:
Компетентният орган се произнася по заявлението на лицето в едномесечен срок от неговото подаване. Ако кандидатът отговаря на законовите изисквания и е доказал необходимостта от придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси получава разрешение за съответната дейност. В противен случай получава писмен мотивиран отказ, който може да бъде обжалван в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, компетентния орган уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който горепосочения срок за произнасяне спира да тече. В случай, че пропуските не бъдат отстранени в дадения допълнителен срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

V. Подновяване на разрешенията и срокове на валидност:
1. Разрешенията се издават:
- за срок 5 години - за съхранение, носене и употреба на ООБ;
- за срок 3 месеца - за придобиване на ООБ (важат еднократно в тримесечния срок).
2. Разрешенията за съхранение, носене и употреба на ООБ могат да се подновяват за същия срок, като се прилагат документите, необходими при първоначално придобиване на огнестрелно оръжие, които се представят в срок: тридесет дни преди изтичането на срока на разрешенията.

* При мотивиран отказ за подновяване на разрешения за съхранение, носене и употреба, огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се изземват с протокол (по образец) от полицейските органи, незабавно след връчване на решението за отказ. Собственикът на изделията може да прехвърли собствеността върху тях на лице, получило разрешение за придобиване в срок до една година от влизането в сила на решението за отказ.
* При изтичане срока на разрешенията за съхранение, носене и употреба, в случай, че същите не са били подновени, огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се изземват с протокол (по образец) от полицейските органи и се съхраняват до подновяване на съответното разрешение или до прехвърляне на собствеността върху тях на лице, получило разрешение за придобиване, за срок не по-дълъг от една година. Нарушителят носи и наказателна отговорност.
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg