Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

16 аграрни организации поискаха промени в тяхна подкрепа в новата ОСП и ПРСР 2021-2027

25.11.2020 г.
10564
С Т А Н О В И Щ Е
ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ УЯЗВИМИТЕ СЕКТОРИ НА
ЖИВОТНОВЪДСТВО, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ОВОЩАРСТВО, БИОПРОИЗВОДСТВО

ОТНОСНО : Предложени интервенции от Tрето заседание наТРГ за разработване на „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г.“, проведено на 16.11.2020г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАНЕВА,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Разработването на Стратегическият план на България за новата селскостопанска политика и стратегия в програмен период 21-27 трябва да се извърши на базата на вече изготвените SWOT анализи.

По данни от същите, усилията ни в следващия програмен период се очаква да бъдат насочени към:
 • Намаляване на концентрацията на земя и финансов ресурс в малко на брой големи стопанства;
 • Преодоляване на създадената ситуация на непропорционално разпределение на финансирането по сектори и създаване на условия стопанствата в чувствителните сектори да подобрят устойчивостта си да се установят като пазарно ориентирани структури;
 • Диверсификация в структурата на стопанствата, чрез подкрепа на микро и малките земеделски структури;
 • Преодоляване на тенденцията за намаляване на стопанствата, отглеждащи зеленчуци;
 • Преодоляване на тенденцията за понижаване на плътността на отглеждани животни на единица площ;
 • Създаване на условия за преодоляване на слабата устойчивост и ниската конкурентоспособност на малките и средни стопанства;
 • Създаване на условия за подобряване на техническата и технологична обезпеченост на стопанствата.
 • Създадената неравнопоставеност между земеделските производители от различните сектори, в изминалите 2 програмни периода, ни направи изключително чувствителни по отношение на предстоящият 3ти програмен период и от така предложените ни интервенции не виждаме конкретни мерки за преодоляването и!!!

Въвеждането на ново определение за малки стопанства, като такива между 5000 и 20000 СПО приобщава в групата на малките и тези със средна големина стопанства, в частта на ДПЖ, напр. това са около 80% от стопанствата в страната. Тези средни стопанства са очаквали новият програмен период да създаде условия за тяхното устойчиво пазарно позициониране, възможност за модернизация и професионално развитие.

Вашето предложение включва получаване само грантова помощ, тип стартова подкрепа, в размер и начин неотговарящ на техните нужди и потребности за развитие.

20000 евро грантова помощ е изключително нисък грант за модернизация в средните по големина стопанства!
Рязкото разместване на производителите от различните групи може да доведе до засилване на неравнопоставеността и да причини неустойчивост в търсените резултати от интервенциите, като цяло.

В тази връзка, независимо от липсата на информация от страна на МЗХГ за идейната концепция, размера на бюджетите за разпределение по предложените интервенции, отчитайки необходимостта от прилагането на справедлив и резултативен подход на разпределение, НПО организации от уязвимите, чувствителни сектори предлагаме:
Намаляване на СПО за малките стопанства до 12 000 евро СПО
Да се разработят инвестиционни интервенции, вкл. преработка за малките, до 12000 евро СПО;

При инвестиционните мерки, за наваксване на изоставането и неравномерното разпределение на подпомагането, до сега:
 • Допустими кандидати над 12001евро СПО
 • За кандидати със СПО на земеделското стопанство до 500 000 евро, финансовата помощ е в размер до 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и финансовата помощ да се увеличи с 30 % за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори, определени в анализа към СП;
 • Кумулативно 40%+30%=70%, за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори.
 • За кандидати ГОП: +20% върху 30% за приоритетни сектори, т.е 40%+30%+20%=90%
 • Финансов инструмент под формата на нисколихвен кредит от ДФЗ до 100 % от стойността на проекта за уязвимите, чувствителни сектори;
 • Разпределяне на бюджета и отваряне на приеми по инвестиционни мерки всяка година през първите три години;
 • Гарантиран бюджет за уязвимите, чувствителни сектори;
 • Ранкиране по сектори, което да бъде предварително дискутирано, индивидуално, с всеки сектор;
 • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на инвестиционните интервенции (инвестиции, преработка) да бъде намален до половината от така предложените – за да има средства за повече кандидати;
 • Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията е до 250 000 евро;

С оглед изоставането на България по отношение на сдружаването на земеделските стопани, предлагаме финансовата помощ на признати групи и организации на производители от чувствителните сектори да се увеличи с още 20% над базисното за индивидуални проекти за нашите сектори.

С УВАЖЕНИЕ :
 1. Национална Овцевъдна и Козевъдна Асоциация
 2. Добруджански овощарски съюз
 3. Съюз на Дунавските овощари
 4. Съюз на овощарите в България
 5. Асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните
 6. Българска Асоциация Биопродукти
 7. Национален съюз на градинарите в България
 8. Национално сдружение на млеко и месо производителите
 9. Браншова Камара на Месодайното Животновъдство
 10. Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България
 11. Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове
 12. Национално Сдружение на Малките Семейни Ферми и Преработватели в България
 13. Национална Асоциация на младите фермери в България
 14. Сдружение за биологично пчеларство
 15. Национална Асоциация на картофопроизводителите
 16. Групи и Организации на производители
Коментари 0

Коментари:

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg