Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Мярка 4.1 Инвестиции в стопанствата по ПРСР отваря през май. Кои са приоритетите?

13.02.2020 г.
10041
Основната инвестиционна мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства по Програмата за развитие на селските райони ще бъде отворена само за инвестиции в сектор Животновъдство през 2020 г.. Приемът предстои през месеците май и юни т.г. с общ размер на процедурата около 30 млн. евро, след преразпределяне на финансови средства между отделните мерки по Програмата. Това съобщи пред земеделски производители в Сливен Елена Иванова от дирекция Развитие на селските райони в Министерството на земеделието, храните и горите. 

Приоритет по мярката ще бъде даван за инвестиции, водещи до повишаване на биосигурността в стопанствата - а именно, инвестициите се реализират в райони в по-голяма близост до зони, в които е възникнало огнище на заразна болест (населено място/община/административна област), след 01 януари 2014 година за съответния вид животни. Предимство ще се ползва и в случай, че се заложат най-малко 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта в инвестиции за подобряване на биосигурността в рамките на животновъдния обект.

Приоритетни ще бъдат проекти на кандидати, чиито икономически размер на земеделското стопанство, измерен в СПО, към датата на подаване на проектното предложение е под 38 001 евро. Кандидати, които не са получавали подпомагане по подмярката, също ще са с приоритет.

В случай, че животните в животновъдния обект на кандидата са сертифицирани за производство на биологични селскостопански продукти, ще има допълнителни точки, както и ако проектът е на земеделски стопани до 40 години включително. Приоритетно ще се подпомагат инвестиции в Северозападен район на страната или в необлагодетелствани райони. Проектите на признати групи и организации на производители също ще получават допълнителни точки при оценката. 

Минималният размер на проектите по мярка 4.1 е 15 000 евро, а максималният - 500 000 евро. Максимален интензитет на помощта 50%.

По отношение на подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" има важна промяна в критериите за допустимост на кандидатите. За да се осигури възможност за подпомагане на по – голям брой малки земеделски стопани, отпада изискването за доказване на минимум 33 % доход от земеделска дейност към момента кандидатстване, поясни Елена Иванова.

Приемът на проекти ще бъде през месец април, а предвиденият бюджет е в размер на 5 000 000 евро. 

София Белчева, © 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG


 
Коментари 0

Коментари:

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg