Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 - Важни срокове!

15.07.2020 г.
13657 1
До 30 август 2020 г. се сключват споразуменията за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 година по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). АгроКлуб публикува всички важни срокове за собственици и ползватели на земеделски земи, ОД “Земеделие“, Общински служби по земеделие (ОСЗ), комисии за изготвяне на споразумения и общини. Те са свързани с процедурите за изготвяне на споразумения за създаване на масиви на основание чл.37в от ЗСПЗЗ и обобщени от ОД “Земеделие” - Ловеч.

До 31 юли - Собствениците подават в ОСЗ по местонахождение на имота декларация по образец относно формата и начина на стопанисване на имотите си. Ползвателите на зем. земи могат да подават в ОСЗ по местонахождение на имотите заявление за участие в споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ

До 1 август - Изготвяне и обявяване на предварителния регистър на имотите. 

До 5 август - Заповед на директора на ОД „Земеделие” за определяне на комисии, ръководещи сключване споразумения за ползване.

До 10 август - Общинската служба по земеделие предоставя на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ на хартиен и/или на магнитен носител списък и картен материал за имотите по чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ с данни за техните собственици и дължимото рентно плащане.

До 15 август - Промени в предварителния регистър при промяна в декларации и заявления и за отстраняване на неточности и грешки.

25 август/10 септември - Регистърът и картата за ползване са неразделна част от споразумението /разпределението се оповестяват- за споразумение 25 август, разпределение 10 септември.

До 30 август - Сключване на споразумения за ползване

До 15 септември - Комисията съставя проект за разпределение на ползването на земите по масиви.

До 1 октомври - Директорът на областна дирекция "Земеделие" издава заповед за разпределение на масивите.

До 10 октомври - Заповедта за разпределението на масивите за ползване се обявява в кметството и в сградата на ОСЗ и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната ОД "Земеделие".

В срок до 3 месеца от публикуване на Заповедта на директора на ОД „Земеделие” за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи - Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на съответната ОД „Земеделие" сума в размер на ср. годишно рентно плащане за землището

След влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ  - Ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите;напоителни канали, които не функционират. 

Директорът на ОД "Земеделие" подава искане до общ. съвет за предоставяне на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване - Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директорът на ОД "Земеделие" определя със заповед цена на имотите - полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването ѝ. В срок до 15.02. платежното нареждане се представя в съответната ОСЗ.

В едномесечен срок от издаване на заповедта на Кмета за предоставяне на имотите - полски пътища - Ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. Договорите се регистрират в ОСЗ.

Земи от ДПФ и ОПФ, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, преди издаването на заповедта по чл.37в, ал. 4 ЗСПЗЗ, могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него лице, съответно на кмета на общината. Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината. 


© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG 
Коментари 1
 • CVETA Georgieva
  16.07.2020 г. 19:57
  Само че до 31.07. Няма как да се получат нещата, тъй като Осз няма да успеят да препишат договор ите ни. Ние още носим договори, те ги преписват за да ги вкарат в системата. Не може ли да се измисли файл както при заявленията по чл.70 и декларациите по чл 69. Носим файла и договор ите, те приемат и само проверяват. Явно никой не мисли за техния труд.

За да коментирате, е нужно да влезете

 • бели петна
  14.02.2020 г.
  8736
  Ябълката на раздора в земеползването, наречена бели петна - отново на дневен ред!
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg