Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Производители на плодове предлагат нови екo практики за ОСП след 2020 г

09.12.2019 г.
5669
Изграждането на защитни пояси около овощните насаждения с цел предотвратяване от ветрова ерозия да се подпомага като екологична практика в новата Обща селскостопанска политика. Това е едно от предложенията за екологични и добри земеделски практики в трайни насаждения, направено от група браншови организации плодове и ягодоплодни по време на Кръгла маса за обсъждане на добрите практики свързани с опазване на околната среда и смекчаване измененията на климата. 

Производителите на плодове предлагат мерки, свързани с опазване на околната среда, предотвратяване на почвена, водна и ветрова ерозия, повишаване на почвеното плодородие увеличаване на хумуса и подобряване на условията за развитие на азотфиксиращи бактерии чрез регулиране на Ph, бобови култури седерати и влагозадържащи мероприятия и аерация на повърхностния почвен хоризонт.

Земеделците предлагат добри земеделски практики и интегрирано управление на вредителите без използване на химични средства за борба с вредителите. Те настояват в новата ОСП да се запазят част от мероприятията от мярка 10 на Програмата за развитие на селските райони,  в това число и за биоземеделието.

Контрол на почвената ерозия

За Контрол на почвената ерозия се предлага затревяване на междуредия и мулчиране на тревостоя. Трябва да се включат мероприятия и средства за механизирано раздробяване на клони и дървесни отпадъци от резитбата на овощните култури с цел мулчиране на вътрередовото и подкоронно пространство. Това ще доведе до ефективна борба с плевелите, увеличаване на активната биомаса и хумусното съдържание; задържане на влагата и подобряване на аерацията.

Контрол на водната ерозия

За контролиране на водната ерозия се предлага отваряне на бразди, в градини с наклонени терени. Предлага се и подпомагане на всички овощни градини с изградена система за капково напояване, което е 100% превенция на водна ерозия в сравнение с гравитачното.

Контрол на ветрова ерозия

Производителите на плодове предлагат като екологична практика в ОСП да се подпомага изграждането на защитни пояси около овощните насаждения с цел предотвратяване от ветрова ерозия. Самите овощни градини, изградени в региони с преобладаващи ветрове над 3-4 м/с, да се третират и подпомагат като защитни пояси срещу ветрова ерозия - в това число регион Сливен, Черноморска ивица и други. Предлага се изграждане на буферна зона за био-овощните градини за отделяне и защита от конвенционални насаждения.

Овощарите искат и запазване на български стари сортове но само тези с важно икономическо значение.

Добри земеделски практики 

Като добри земеделски практики, които да се подпомагат в ОСП има предложение за използване на природни продукти за нехимически контрол на вредителите, торене и защита от неблагоприятни а-биотични климатични условия през зимния и вегетационния периоди - цялостно варосване на овощните култури, предпазване от редица болести и неприятели, в това число и Нотриален рак-бяло гниене на дървесината, мразобойни рани, късни пролетни слани, силна слънчева радиация.

За интегрирано управление на вредителите без използване на химични средства и в защита на пчелите и полезните обитатели в овощните градини се предлага използване на био агенти. Синорите, терасите, единични дървета и лесозащитни пояси и други затревени участъци, които се намират вътре в овощните градини да се третират и подпомагат като места за опазване на полезните видове и биоразнообразието. 

Стопаните предлагат също Програма за овощарството по подобие на програмата за лозята за „събиране на реколтата на зелено” при екстремни метеорологични или пазарни условия.


© 2019 Агро Клуб - Agroclub.bg
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

  • no till
    07.12.2019 г.
    5504
    Консервационното земеделие като еко технология за отглеждане на полски култури
    Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg