Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Приключи предварителният ранкинг по мярка 6.3 Малки стопанства от ПРСР 2014 – 2020

12.02.2020 г.
11501
Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съобщиха от Държавен Фонд Земеделие (ДФЗ)

След приключване на приема в „ИСУН 2020“, проектите по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. бяха оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка. Резултатите от работата на оценителната комисия за извършване на предварителната оценка са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Всеки кандидат по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ може да провери заявените и присъдени точки след предварителната оценка по критериите за подбор. При извършване на предварителната оценка ДФ „Земеделие” – РА се е придържала стриктно към утвърдените условия за кандидатстване и разяснения към тях на Министерство на земеделието, храните и горите, в качеството на Управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 година.

Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочената процедура, могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР по реда на чл. 9в от Закона за подпомагане на земеделските производители в 14–дневен срок от публикуване на настоящите списъци.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 през ИСУН е 22 000 000,00 евро.

© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG
 
Коментари 0

Коментари:

 • прием на проекти ПРСР
  08.10.2019 г.
  94909
  Има проект на индикативния график за прием по мерките на ПРСР през 2020 г.
  Виж повече
 • фермерски пазар
  07.10.2019 г.
  90446
  Гергана Кабаиванова: Фермерските пазари са все по-популярни. Нужно е обединение!
  Виж повече
 • проекти по мярка 6.3
  28.06.2019 г.
  10875
  ДФЗ: От днес до 30.09.2019 се приемат проекти по мярка 6.3
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg