Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Официално: Прием на проекти по мярка 6.3 - Млад фермер - започва в началото на Юли

27.06.2019 г.
12478
* обновена в 08.20ч., 27/06/2019

В началото на месец юли 2019 г. предстои отваряне на втория прием за проектни предложения  по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият размер на финансовото подпомагане се равнява на 22 млн. евро.

Ще бъдат подкрепени проекти, чието изпълнение ще допринесе за икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства, за подобряване опазването на околната среда и борба с климатичните промени  и проекти, чрез които ще се ускори модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства.

Прием на проекти по мярка 6.3 - Млад фермер


НССЗ  ще изготвя безплатно проектни предложения на кандидати, които отговарят на изискванията за допустимост по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. след подаване на заявление към НССЗ за получаване на консултантски пакет 5.1. от подмярка 2.1.2 Консултантски услуги за малки земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020.

Експертите на НССЗ имат готовност, освен изготвяне на проектното предложение да съдействат и при електронното подаване на проектните предложения през  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН  2020). http://eumis2020.government.bg/

Максималният размер на допустимите разходи за кандидат: 15 000 евро. Срокът за кандидатстване е 90 дни.


Изплащането на безвъзмездната финансова помощ ще се извършва на два етапа:
1- во плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
2- ро плащане в размер на левовата равностойност до 5 000 евро, когато след извършена проверка Разплащателна агенция установи точното изпълнение на БП и е осъществена инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.

Прием на проекти по мярка 6.3 - Млад фермер


По мярка 6.3 приоритет ще бъде предоставян на:
проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично-маслени култури“- максимален бр. точки 28 ;
кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни- максимален бр. точки 8;
проекти на земеделски стопанства в планински райони-максимален бр. точки 10.

Ще се подпомагат проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по критериите за подбор, от възможния максимален сбор от 46 точки.

По подмярката допустими за кандидатстване са физически лица навършили 18 години; еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон; кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • проекти по ПРСР - далавери, корупция, схеми
  17.06.2019 г.
  12244
  След проверките за селски туризъм, конкуренти в земеделието почват да се топят пред ДФЗ и МЗХГ
  Виж повече
 • прием на проекти по мярка 6.3
  07.06.2019 г.
  19161
  Млади фермери очакват прием на проекти по мярка 6.3
  Виж повече
 • среща на младите фермери - Аграрен университет Пловдив
  30.05.2019 г.
  9491
  Министър Танева: В средата на Юни ще стартира прием по мярка 6.3 от ПРСР
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg