Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

От 2021 стартират проекти за ферми, които да намалят зависимостта от работници

15.10.2020 г.
9288
Предстои да стартират проекти за Интелигентно животновъдство и Интелигентно растениевъдство. Дейностите по двете програми ще се извършват от 2021 г. до 2024 г. Финансирането по тях ще бъде за срок от три години като бюджета на всяка една от тях е на обща стойност 4 500 000 лева.

Средствата за изпълнението на двете програми ще се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и
науката от предвидените средства за наука в централния бюджет за съответната година.

Програмата „Интелигентно животновъдство“ трябва да стартира през 2021 г. За първата година е заложена най-голяма сума: 1 800 000 лв., за 2022 г.: 1 500 000 лв., а за 2023 г.: 1 200 000 лв. По програмата се предвижда да се предоставят на животновъдите иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно животновъдство с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда.

Благодарение на научната програма изследователи и животновъди ще имат бърз онлайн достъп до средства, ресурси и инструменти за сътрудничество, ще бъдат осигурени информационни и комуникационни технологии за изчисления, свързване, съхранение на данни и достъп до виртуални научноизследователски системи и платформи и клиентски мрежи. Освен разработването на роботизирани системи за доене и отглеждане на животните, по програма „Интелигентно животновъдство“ ще бъдат разработени и интелигентни системи за наблюдение и анализ на продуктивността на пасища и ливади. Това ще стане чрез стационарни и мобилни сензорни системи за пробовземане и наблюдение на
параметрите на почвата и тревостоя и дистанционни методи за получаване на информация относно състоянието и качествата на растителната маса.

В рамките на националната научна програма е „Интелигентно растениевъдство“, чиято стойност е също 4 500 000 лв. за три години. Разпределениeто на средствата е по 1 500 000 лв. за всяка една от трите години - 2021 г., 2022 г. и 2023 г. По програмата ще се правят научни и приложни изследвания за приложението на изкуствения интелект в земеделието с цел намаляване на разходите за земеделските стопани, подобряване на управлението на почвите и качеството на водите, ограничаване на използването на торове и пестициди, намаляване на емисиите на парникови газове, подобряване на биологичното разнообразие и създаване на по-здравословна околна среда за земеделските стопани и гражданите.

Очакваните резултати са разделени на две групи: фундаментални и приложни. Някои от посочените фундаментални резултати са: генериране на нови познания от фундаменталните науки биология, химия, информатика, математика и физика в сектор растениевъдство; оценка на приложимостта на стационарните сензорни мрежи и мобилните устройства (дронове, роботи) за събиране на първична информация в открити (блокове) и закрити (оранжерии) селскостопански площи, почва, води, въздух и растително биоразнообразие; идентифициране на възможностите за дигитализация на управленските процеси в земеделието в съответствие със спецификата и динамичността на сектора; внедряване на възможностите на компютърното зрение и различни светлинни филтри за получаване на информация относно състоянието на растенията и почвата; специфициране на подходящи приложения на блоковите вериги и разработване на модели за ефективни блокови вериги за интелигентно растениевъдство.

Част от практическите резултати са: създаване на прототипи за полезни практически системи и демонстрация пред обществото за ползите от изкуствения интелект и дигитализацията при производството на полски култури, плодове, зеленчуци и др.; изграждане на пилотна регионална инфраструктура за интелигентно растениевъдство в района на Пловдив; създаване на модел за интелигентна система за управление на информация и знание в растителната защита за ефективно и екологично производство на различни култури и опазване на околната среда; създаване на информационна платформа за интегриране на научна, техническа, технологична, правна информация за стратегически важни за България култури и сортове и др.
Коментари 0

Коментари:

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg