Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Отварянето на мярка 11 Биоземеделие е все по-близо след обнародване на новите правила

Дългоочакваното отваряне на мярка 11 Биологично земеделие от Програмата за развитие на селските райони е все по-близо, след като днес в Държавен вестник се обнародва Наредба № 4 за прилагането на мярката.

След няколко нулеви години, заради липса на средства, мярката трябва да бъде отворена с бюджет от 40 млн. евро, прехвърлени от други мерки на ПРСР след съгласуване и одобрение от Европейската комисия. Според предварително анонсирана информация от земеделския министър Десислава Танева, приемът на заявления по мярка биоземеделие ще бъде отворен на 27 април. 

Кои са новите моменти за предстоящия прием по мярка Биоземеделие?

След приключване на петгодишния период на ангажимента по съответното направление, той може да бъде удължаван ежегодно, но не по-късно от кампания 2022 г.

За кандидати, които удължават ангажимента си, както и за тези, които поемат нов ангажимент през кампания 2020 г.,за култури от групата на полските, включително фуражни, както и от групата на ароматни и медицински растения, са в сила следните условия: 
 
 • за площите до 50 ха подпомагането е в размер на 100% от годишното плащане на хектар;
 • за площите над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50% от годишното плащане на хектар;
 • за площите над 65 ха подпомагането е в размер на 10% от годишното плащане на хектар.
Изчислението на финансовата помощ за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършва въз основа на средния размер на нивата на плащане за съответната група култури към съответните декларирани площи, е записано в Наредбата.
 
Новост за кампания 2020 г. е, че бенефициентите, които удължават поетия си многогодишен ангажимент или поемат нов такъв, ще получат компенсаторно плащане за постоянно затревени площи по направление Биологично растениевъдство при спазване на съотношението минимум 1 животинска единица на 2 ха., като животните трябва да са преминали периода на преход към биологично производство към 31 декември 2019 г. Постоянно затревени площи, заявени без животни, няма да се подпомагат по мярка Биоземеделие.
 
През 2020 г. няма да се подпомагат площи, животни и пчелни семейства, които са в период на преход.

Площи, животни и пчелни семейства, които участват в продължаващ ангажимент или, с които се поема нов ангажимент по подмярката, трябва да са с биологичен статут към 31 декември 2019 г. 
 
Стопани, приключили 5-годишния си ангажимент през 2019 г. по мярката, могат да удължат изтеклия им ангажимент като продължат изпълнението му с първоначално одобрените площи и/или добавят нови биосертифицирани площи, без да поемат нов ангажимент.
 
Дава се възможност на земеделски стопани, които до момента не са били участници по мярка 11 Биологично земеделие да поемат нови 5-годишни ангажименти
 
В Преходните и заключителни разпоредби на документа се посочва, че ангажиментите, които продължават след текущия програмен период и съдържат клауза за преразглеждане, се приспособяват към правната рамка на следващия програмен период. В случай на надхвърляне на изискванията, земеделските стопани могат да откажат да приспособят ангажимента си към условията на новата правна рамка, като уведомят ДФЗ - РА, в срок 20 работни дни от деня на обнародването/публикуването им. В случай че земеделските стопани не приемат да приспособят ангажимента си към новата правна рамка, те могат да се откажат от изпълнението на ангажимента, без да възстановяват средства.
 
Няма да се допускат за участие в нови ангажименти площи, животни и пчелни семейства, за които земеделските стопани са изпълнявали ангажимент по мярка 11 Биоземеделие до момента.
 
Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в Държавен вестник -  24 април 2020 г. 

© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG
 
Коментари 1
 • Отново недоволен
  29.04.2020 г. 06:56
  Отново закъснения по плащанията за биопроизводителите. Вече един зам. министър си отиде. Чувам, че щяло да се плаща юни или юли. Моля медията да попита Десислава Танева кога реално ще бъде платена Мярка 11. Преди години тази мярка и подобната е предходния период се изплащаха още декември. Сега сме почти май и никой нищо не знае. Дали случайно това не е свързано с факта, че преди време основни получатели по тази мярка бяха само големи играчи. Моля нека медията да отнесе запитването до отговорните лица и те да се чувстват длъжни да дадат адекватен отговор. Наистина смятам, че госпожа министърката нанесе непоправими щети на българското земеделие и нейния картбланш трябва да приключи. Стига с тези фалшиви хвалби и самохвалство по телевизията. Положението там е трагедия.

Коментари:

 • пшеница
  26.03.2020 г.
  8358
  ЕК не одобри предложената занижена ставка за полски култури по мярка Биоземеделие
  Виж повече
 • пшеница
  22.02.2020 г.
  8513
  Субсидирането на полските култури по мярка Биоземеделие все още се дискутира с ЕК (ВИДЕО)
  Виж повече
 • биоземеделие
  12.02.2020 г.
  10517
  Нов прием по мярка Биоземеделие на ПРСР през 2020 г. - какви са промените?
  Виж повече
 • Цветан Цеков
  05.02.2020 г.
  8620
  Цветан Цеков: Трябва да отпаднат биофермерите, които създават лош имидж на сектора! (ВИДЕО)
  Виж повече
 • 03.02.2020 г.
  8534
  Д-р Стоилко Апостолов: Биосекторът трябва да получава повече добавена стойност! (ВИДЕО)
  Виж повече
 • био пшеница
  12.11.2019 г.
  81625
  50 млн. лева от парите за биопроизводство са усвоени от фалшиви биофермери
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg