Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

МЗХГ удължава срока за прием на проекти по лозаро-винарската програма

29.04.2021 г.
7213
МЗХГ публикува предложения за промени в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“
е най-популярната мярка от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Тя е насочена към производителите на винено грозде, които желаят да модернизират своето стопанство, чрез създаване на лозови насаждения с високо конкурентни сортове винено грозде, създаване на лозя в благоприятни за отглеждането райони в страната и чрез подобряване на техниките за управление на лозята. Всички дейности по мярката целят устойчиво и високо ефективно управление на лозарските стопанства за постигане на конкурентни икономически показатели.

Дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“ е възможност за създаване на високо рентабилно отглеждане на винени сортове лозя. Изграждането на ефективна и модерна капкова система за напояване на лозето е предпоставка за добиване на качествена суровина за производство на вино от най-висок клас. В резултат на прилагането на мярката е идентифицирана необходимост от разширяване на обхвата на допустимите за подпомагане елементи (операции) по дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“, така че да се гарантира създаването на усъвършенствани системи за управление на лозарските стопанства, които да допринесат за тяхната висока конкурентоспособност и модернизация. Тази необходимост от разширяване на обхвата на дейността налага изменение на нормативната уредба.

С изменението и допълнението на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. ще се осигури възможност за гроздопроизводителите, които желаят да усъвършенстват своята дейност и да постигнат по-добри икономически резултати от нея, да се възползват от финансово подпомагане за създаване на високо ефективно и модерно лозарско стопанство. Разширяването на обхвата на допустимите за подпомагане елементи (операции) по дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“ е стъпка към постигане на цялостната стратегическа цел, заложена в програмата – повишаване на конкурентоспособността на лозаро-винарския сектор и внедряване на модерни и усъвършенствани методи на управление на дейността на гроздо- и винопроизводителите.

В проекта е предвидено удължаване на срока за подаване на заявления за авансово плащане през 2021 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“ от 31 юли на 24 септември 2021 г. По този начин ще се осигури допълнителен времеви ресурс за действия от страна на бенефициерите за преодоляване на предизвиканите от Ковид пандемията затруднения при набавянето на всички изискуеми документи, които следва да бъдат приложени към заявлението.
Предвидени са и технически корекции в разпоредбата, отнасяща се до подаването на заявление за окончателно плащане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Целта на тази корекция е да се прецизира текстът за изискуемите документи.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
Приемането на проекта на акт не води до въздействие върху държавния бюджет. За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери и други плащания. Не се предвиждат допълнителни разходи и за нейните адресати. Финансирането по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ ще бъде в рамките на бюджета по националната програма.

Очаквани резултати от прилагането на акта
Измененията в наредбата са насочени към постигане на по-ефективно управление на мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година, осигуряване на оптимален механизъм за подпомагане на сектора и за постигане на заложените стратегически цели за развитие и устойчиво управление на дейността в него.
Потенциално заинтересовани страни от приемането на наредбата са всички регистрирани гроздопроизводители в страната, които желаят да модернизират и усъвършенстват своите лозарски стопанства.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Проектът на Наредба не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е приложена таблица на съответствието с правото на Европейския съюз.
Информация за проведените обществени консултации

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове проектът на доклад (мотиви) и проектът на наредба са публикувани за обществена консултация на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени консултации със срок за предложения и становища 30 дни.

В изпълнение на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката за постъпилите предложения от проведената обществена консултация заедно с обосновка за неприетите предложения е публикувана на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени консултации.

Проектът е съгласуван в съответствие с Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на актове в системата на Министерството на земеделието, храните и горите. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени.

изтеглете файла:

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА 6 45.43 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg