Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

МЗХГ с редица важни промени по Наредба 4 за прилагане на мярка 11 - Биологично земеделие

21.01.2021 г.
11979
МЗХГ публикува редица важни промени по Наредба № 4 за прилагане на мярка 11 - Биологично земеделие, които целят по-добра ефективност, лесно прилагане от страна на фермерите и съобразност съгласно европейските регламенти.

Основните промени в текстовете на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (Наредба № 4 от 2015 г.) са свързани с изпратените на Европейската комисия за одобрение изменения в текстовете на мярка 11 „Биологично земеделие“ в ПРСР 2014-2020 г. Измененията в програмата са свързани с оптимизиране на правилата за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие“ с оглед по лесното им прилагане от страна на кандидатите, както и с влезлият в сила Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г.

Бяха предложени на обсъждане и приети текстове в мярка 11 „Биологично земеделие“, които дават възможност на удължените след 2020 г. ангажименти да се изпълняват на одобрената за подкрепа площ за извършване на дейности по направление „Биологично растениевъдство“, която може да варира с процент по-голям от 10 % като ангажимента продължава да се изпълнява с площите, за които земеделските стопани имат регистрирано правно основание за ползване за съответната година.

Също така се въведоха и нови текстове, които уреждат използването на данни от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) при прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

На 15-тото заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г. бяха предложени за обсъждане и приети нови текстове в мярка 11 „Биологично земеделие“, с които се въвеждат нови възможности за участие по мярката във връзка с влезлият в сила Регламент (ЕС) 2020/2220, с които се позволява през 2021 г. за кандидати, изпълняващи ангажименти по ПРСР 2014-2020 или нови кандидати да поемат ангажименти с продължителност до 2 г. или продължаващите ангажиментите да бъдат ежегодно удължавани до края на 2022 г. Предвид гореизложеното се предвижда изменение в чл. 6 от Наредба № 4 от 2015 г., като се добавят нови алинеи и се дава възможност на кандидатите да удължат непосредствено изтичащия им ангажимент и да се поемат нови ангажименти по мярката.

Също така се предложи и прие изменение в съотношението животинска единица за хектар постоянно затревени площи в направление „Биологично растениевъдство“. С предложените промени се цели да се подпомогне биологичния животновъден сектор, като се променя съотношението за подпомагане по направление „Биологично растениевъдство“ от 1 животинска единица (ЖЕ) на 2 хектар на 0,3 ЖЕ /1 ха. По този начин се дава възможност на бенефициентите по направление „Биологично животновъдство“ да заявяват по-голям размер постоянно затревени площи.

Предложена и бе приета промяна, която позволява кандидати по направлението „Биологично животновъдство“ да получават пълният размер на подпомагането за фуражни култури, с които заедно с постоянно затревените площи, декларирани по направление „Биологично животновъдство“ се спазва съотношение от 0,3 ЖЕ/1 хектар.

На 14-то заседание на Комитета по наблюдение беше одобрено диференцирано плащане за групите на полските култури и ароматните и медицински растения да е в размер на 100% за първите 50 ха, в частта над 50 ха до 65 ха – 50% от размера на подпомагането за хектар и в частта над 65 ха – 10% от размера на подпомагането за хектар за кандидатите заявяващи тези групи култури по подмярка „Плащания за поддържане на биологично земеделие“. С гласуваните промени в текстовете на мярка 11 „Биологично земеделие“ на 15-тото заседание на Комитета по наблюдение, тази опция се въвежда и за кандидатите, заявили участие по подмярка „Плащания за преминаване към биологично земеделие“.

Създава се чл. 11б, в който подробно се описват нивата на подпомагане, които ще получат кандидатите, които удължават ангажимента си или нови кандидати по мярка 11 „Биологично земеделие“ за култури от групата на полските култури, включително фуражни и култури от групата на ароматни и медицински растения. В новия чл. 11в се определят условията, на които трябва да отговарят горецитираните кандидати през кампания 2021 г.

Във връзка с обнародването на заповеди за защитени зони по Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (OB L, 206 от 22 юли 1992 г.) (Директива 92/43/ЕИО) и наличие на нови забрани, които земеделските стопани трябва да спазват в защитените зони попадащи в обхвата на Натура 2000, бяха приети изменения в мярката с които се прецизират текстовете свързан с възможните комбинации между мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка 12 „Плащания за Натура 2000 и Рамковата директива за водите“. През 2020 г. е публикувана една заповед за обявяване на защитени зони по Директива 2009/147/ЕО и 36 заповеди за обявяване на защитени зони по Директива 92/43/ЕИО.

В чл. 17, ал. 2 се прави допълнение с което се дава възможност на кандидатите, които удължават след 2020 г. ангажименти си, същите да се изпълняват на одобрената за подкрепа площ за извършване на дейности по направление „Биологично растениевъдство“, която може да варира с процент по-голям от 10 % като ангажимента продължава да се изпълнява с площите, за които земеделските стопани имат регистрирано правно основание за ползване за съответната година.

В чл. 21 се създават ал. 12 и 13, с които се регламентира използването на данни от електронния регистър по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз от ДФЗ-РА при прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“.

В чл. 33 се създава т. 5, с която влиза в сила приетото на 15-тото заседание на Комитета по наблюдение задължение, кандидатите по мярка 11 „Биологично земеделие“ до края на ангажимента поне веднъж да получат сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Проект
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм., бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г., бр. 18 и 76 от 2019 г.; изм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС на РБ; попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 97 от 2019 г. и бр. 38 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3, т. 2 накрая се добавя „и/или няма забрана за употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди в тези територии, освен разрешените за биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия.“;
2. Създава се ал. 4:
„(4) Не се предоставя подпомагане за заявена едновременно една и съща площ по мярка 11 "Биологично земеделие" и мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от ПРСР 2014 - 2020 г., която попада в обхвата на защитени зони, за които има влязла в сила забрана за използване на продукти за растителна защита в горското и селското стопанство и/или забрана за употреба на минерални торове, както и на продукти за растителна защита и биоциди.“;
§ 2. В чл. 6 се създават ал. 4 и 5:
„(4) През 2021 г. могат да се изпълняват продължаващи ангажименти, които се удължават ежегодно до 2022 г., и да се поемат нови ангажименти с продължителност до 2 г. от:
подпомагани лица, които са изпълнили ангажиментът по ал. 1;
2. нови кандидати за подпомагане по мярката, които не са изпълнявали ангажимент през 2020 г.
(5) Площи, животни и пчелни семейства могат да се включат в нови ангажименти през 2021 г., когато периода на преход към биологично производство е стартирал преди края на 2020 г.“;
§ 3. В чл. 7, ал. 3 накрая се добавя „или до края на поетия ангажимент.“;
§ 4. Създават се чл. 11б и 11в:
„Чл. 11б. (1) За кандидати, които удължават ангажимента си или поемат нов такъв за кампания 2021 г. и следващи кампании са в сила следните условия:
1. за култури от групата на полските култури, включително фуражни:
а) за площите до 50 ха подпомагането е в размер на 100 % от годишното плащане на хектар;
б) за площите над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното плащане на хектар;
в) за площите над 65 ха подпомагането е в размер на 10 % от годишното плащане на хектар;
2. за култури от групата на ароматни и медицински растения:
а) за площите до 50 ха подпомагането е в размер на 100 % от годишното плащане на хектар;
б) за площи над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното плащане на хектар;
в) за площите над 65 ха подпомагането е в размер на 10 % от годишното плащане на хектар.
(2) Изчислението на финансовата помощ по ал. 1 за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършва въз основа на средния размер на нивата на плащане за съответната група култури към съответните декларирани площи.;
Чл. 11в. (1) От 2021 г. и следващи кампании допустими за подпомагане постоянно затревени площи по направление "Биологично растениевъдство" са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение минимум 0,3 ЖЕ/1 ха. При определяне на допустимите площи съгласно това съотношение животните в заявлението на кандидата следва да са преминали периода на преход към биологично производство към началото на кампанията за кандидатстване и да са вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
(2) За площите с фуражни култури, заявени по направление „Биологично животновъдство“, с които заедно с постоянно затревените площи се изпълнява съотношение от 0,3 ЖЕ/1 ха, може да се получава пълният размер на подпомагане по чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ и ал. 2, т. 1 буква „б“.
§ 5. В чл. 12, ал. 1 накрая се добавя „или до края на поетият ангажимент.“
§ 6. В чл. 14, ал.1, т. 4 накрая се добавя „който не съответства на информацията от Контролиращото лице.“;
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 2 след думите „ал. 1“ се добавя „и 4“;
2. В т. 3 след думите „ т.2“ се добавя „и 5“
3. В ал. 4:
а) в т .1 се заличават думите „след изтичане на сроковете по чл.11, ал.4“, а след думата „т. 2“ се добавя „или до края на поетия ангажимент“;
б) в т. 3 се заличават думите „след изтичане на минималните периоди на преход“.
§ 8 . В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „петгодишен период от поемане на задължението“ се заменят с „периода на многогодишния ангажимент.“;
2. В ал. 2 се създава изречение трето „Удължените след 2020 г. ангажименти се изпълняват на одобрената площ за извършване на дейности по направление „Биологично растениевъдство“, която може да варира с процент по-голям от 10 % като ангажимента продължава да се изпълнява с площите, за които земеделските стопани имат регистрирано правно основание за ползване за съответната година.“;
3. В ал. 3 се заличават думите „за петгодишен период“;
4. В ал. 5 думите „ново задължение за петгодишен период“ се заменят с „нов ангажимент“;
5. В ал. 6 думата „петгодишния“ се заменя с „многогодишния“;
6. Създава се ал. 7:
„(7) За кандидати за подпомагане, които поемат нов ангажимент през 2021 г., ангажиментът по ал. 5 и 6 е до края на 2022 г.“;
§ 9. В чл. 18 думите „ново петгодишно задължение“ се заменят с „нов многогодишен ангажимент“.
§ 10. В чл. 19, ал. 1, т. 1 след думите „чл. 42“ се добавя „от“;
§ 11. В чл. 21 се създават ал. 11, 12 и 13:
„(11) От кампания 2021 допустими за заявяване постоянно затревени площи по направление „Биологично растениевъдство“ са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение минимум 0,3ЖЕ/1 ха.
(12) Компетентното звено по чл. 2 от Наредба № 5 от 2018 г., въз основа на данните в регистъра по ал. 10, предоставя на ДФЗ-РА информация за включените в система на контрол площи, животни и пчелни семейства към края на предходната календарна година, както и за биологичните животни към началото на кампанията за кандидатстване. Площите включени в регистъра се предоставят като цифрови географски данни от МЗХГ.
(13) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя на ДФЗ-РА цифрови географски данни за площите с биологичен статус, включени в регистъра по ал. 10 към края на предходната календарна година. Сертифицираните площи, животни и пчелини с пчелни семейства могат да бъдат подпомагани само за дейности от под мярка „Плащания за поддържане на практики и методи за биологично земеделие.“
§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст думите „петгодишния период“ се заменят с „поетия многогодишен ангажимент“;
2. В ал. 2 след думата „декларацията“ се добавя „и всички изискуеми документи“;
§ 13. В чл. 33, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думата „първото“ се заличава;
2. В т. 3 думите „документите по т. 2 удостоверяват“ се заменят с „да предоставят документите по т. 2 или 5, които удостоверяват“ и се заличават думите „преминали периода на преход към биологично производство по чл. 11, ал. 4“;
3. Създава се т. 5:
„5. до края на ангажимента поне веднъж да получат сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство, участващи в подмярка „Плащания за преминаване към биологично земеделие“
§ 14. В чл. 38, ал. 3 накрая се добавя „или преди края на ангажимента поет през кампания 2021.“
§ 15. В чл. 39 се правят следните допълнения:
1. В т. 1, буква „в“ накрая се добавя „а за новите ангажименти, поети през 2021 г., до края на поетия ангажимент.;“
2. В т. 2, буква „б“ накрая се добавя „а за новите ангажименти, поети през 2021 г., до края на поетия ангажимент.;“
3. В т. 3, буква „б“ накрая се добавя „а за новите ангажименти, поети през 2021 г., до края на поетия ангажимент.;“
§ 16. В чл. 43, ал. 1 след думите „животни“ се добавя „и пчелни семейства“;
§ 17. В чл. 46, ал. 7 след думите „по ал. 1 ДФЗ – РА“ се добавя „може да“.
§ 18. В допълнителните разпоредби в §1, т. 1 се заличават думите „регистриран в Система за идентификация на земеделски парцели“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. Изискванията на чл. 21, ал 5, 6, 7, 8, 9 и 10 се прилагат само за кампания 2020 г.;
§ 20. Параграф 19 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2020 г.) се прилага само за кампания 2020 г.
§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“;

ЦЕЛИЯТ ДОКУМЕНТ ВИЖТЕ ТУК:
 

изтеглете файла:

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА 4 28.54 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg