Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

МЗХГ публикува индикативен график за прием на проекти по ПРСР до края на 2021

15.07.2021 г.
13351
© снимка: БГ МЕДИЯ

МЗХГ публикува актуализиран график за приемите на проекти по ПРСР до края на 2021. * Приемите на заявления за подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите“, 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“, 14 „Хуманно отношение към животните“ и 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014 – 2020 г. не се включват в индикативния график за прием на проекти за 2021 г., тъй като редът и изискванията на ПМС № 162 от 2016 г. не са приложими за тях.

Приемът на заявления по мерки 10, 11, 12 и 13 се извършва по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, а приемът на заявления по мярка 14 се осъществява по реда на Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на Mярка 14 "Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Приемът на заявления за подпомагане по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ се извършва по реда на Наредба № 2 от 05.08.2020 г. и е с индикативна дата месец април 2021 г.

ИЗТЕГЛЕТЕ ФАЙЛА С ДАТИТЕ И МЕРКИТЕ ПО ПРСР:
 

изтеглете файла:

индикативен график за прием на проекти по ПРСР до края на 2021 36.88 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg