Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

МЗХГ публикува детайлен наръчник за Директни плащания 2021 (ВАЖНИ АКЦЕНТИ)

16.02.2021 г.
10479
МЗХГ публикува детайлен наръчник за Директни плащания 2021. В документа, който е в помощ на земеделските производители са включени подробни указания за кандидатстване и прилагане на мерките за подкрепа и изплащане на субсидии по Кампанията за директни плащания през 2021.

Ново за 2021:

Активен земеделски стопанин
През Кампания 2021 продължава да се проверява изискването всички кандидат- бенефициенти на директни плащания да бъдат активни земеделски стопани. В регламента за директните плащания е определен негативен списък от лица, които не са активни земеделски стопани. Това са физическите и юридически лица, които експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих. Към тях, с национално решение на България, са прибавени държавните и общински администрации или техни поделения.

Лицата от негативния списък ще бъдат признати за активни земеделски стопани, когато докажат едно от следните изисквания:
1. годишният размер на директните плащания е най-малко 5% от общия размер на приходите на лицето, които е получило от неселскостопански дейности през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства;
2. общият размер на приходите, получени от селскостопанска дейност през най- близката данъчна година, за която са налични такива доказателства, представлява най-малко една трета от общия размер на приходите на лицето;
3. основната дейност на юридическите лица, които са търговци и едноличните търговци съгласно Кода на икономическата им дейност, определен в Търговския регистър, удостоверен от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност;
4. предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическите лица, които не са търговци и физическите лица съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверени от Националния статистически институт, е
упражняване на селскостопанска дейност.

Изискванията за активен земеделски стопанин не се прилагат по отношение на земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания под левовата равностойност на 3000 евро.

В Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) има изискване всички кандидати за директни плащания да бъдат регистрирани като земеделски стопани. Регистрацията се извършва по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999
г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани в областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по адрес на седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин. На
регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.

ВАЖНО:
Регистрацията като земеделски стопани не се изисква при кандидатстване само по схеми за Преходна национална помощ.

ВАЖНО:
От изключителна важност е земеделският стопанин да се запознае подробно със съдържанието на заявлението, което подписва. Много съществено е да не пропусне да заяви участие по всички схеми, за които отговаря на условията за
подпомагане. Ако е пропуснато да се заяви участие по някоя от схемите след това по нея няма да му бъде отпусната субсидия. Затова е препоръчително земеделският стопанин да обърне изключително внимание на частта от заявлението, в която отбелязва схемите, за които кандидатства за подпомагане.

ВАЖНО:
Наличието на различните култури и техният дял на полето ще бъде проверено в периода 15 май-15 юли 2021 г. В този период следва да са налични всички култури (или поне ясно различими остатъци от културите), с които изпълнявате
изискването за диверсификация.

ВАЖНО:
При заявяване на ползваните площи в ИСАК, земеделските стопани ще имат възможност да проверяват дали спазват приложимите за стопанството им изисквания за зелени директни плащания или попадат в изключения, при които не се изисква спазването им.

ВАЖНО: 
Междинните култури трябва да бъдат налични на полето в периода от 1 септември до 1 ноември 2021 г. През този период не трябва да се прилагат продукти за растителна защита (ПРЗ), а ако културите са засети по-рано не трябва да са третирани с ПРЗ и от засяването до периода на задържане на полето. Междинните култури не следва да са налични на полето след 15 април 2022 г. По този начин се отговаря на изискването на регламента междинните култури да не се реколтират и да не остават като основна култура през следващата година.

ВАЖНО ЗА ЖИВОТНОВЪДИТЕ:

Земеделските стопани трябва да реализират на пазара за периода от 1 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи на:
  • най-малко 1 500 кг мляко на млечна крава за животните в стопанство
  • изцяло в планински райони, т.е. когато всички животновъдни обекти на
  • земеделския стопанин са разположени в планински район;
  • най-малко на 1 500 кг мляко на млечна крава в преход или преминала
  • период на преход към биологично производство;
  • най-малко 2 000 кг мляко на млечна крава за животните в останалите стопанства.

За земеделски стопани, които имат дори един животновъден обект за отглеждане на говеда, овце и/или кози и/или биволи извън планински райони, се счита, че стопанството им е извън планински район и те следва да доказват реализация на мляко, валидна за останалите стопанства в размер на 2 000 кг мляко на млечна крава.

ВАЖНО:
Документите за доказване на реализирано мляко трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. и се представят в срок от 5 до 31 октомври 2021 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА по постоянен адрес на кандидата-физическо лице или адрес на управление на кандидата-юридическо лице или едноличен търговец лично от земеделските стопани или чрез техен представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

ВАЖНО:
Документите за доказване на реализираните на пазара животни трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. и се представят в срок от 5 до 31 октомври 2021 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА по постоянен адрес на кандидата-физическо лице или адрес на управление на кандидата-юридическо лице или едноличен търговец лично от земеделските стопани или чрез техен представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно. Към всеки документ се посочва номер на ветеринарномедицинското свидетелство за придвижване на животни, за което документът се отнася.

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЕЛИЯТ НАРЪЧНИК ЗА КАМПАНИЯ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2021:

изтеглете файла:

ИЗТЕГЛИ: Наръчник за Директни плащания 2021 447.62 KB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg