Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

МЗХГ изготви проект на Наредба за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита

22.10.2020 г.
9832
МЗХГ изготви проект на Наредба за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита. 

С проекта на наредба се цели определяне на условията и реда за употреба на продукти за растителна защита (ПРЗ) с оборудване за прилагане на ПРЗ и специализирана наземна (конвенционална или механизирана) техника; водене на записи от земеделските стопани в „Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене“ на хартиен и/или електронен носител; употреба на ПРЗ с авиационна техника; употреба на ПРЗ при извършване на фумигация и третиране на семена за посев. ПРЗ се употребяват, когато имат разрешение за пускане на пазара и употреба, издадено от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията и реда за употреба на продукти за растителна защита (ПРЗ).
Чл. 2. Контролът при употребата на ПРЗ се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Чл. 3. Продуктите за растителна защита се употребяват, когато са разрешени за пускане на пазара и употреба чрез разрешение, издадено от изпълнителния директор на БАБХ.
Чл. 4. Продуктите за растителна защита се употребяват при условията на глава пета, раздел IX от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и настоящата наредба.


Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Чл. 5. Продуктите за растителна защита се прилагат:
1. в съответствие с разрешението за употреба и по начина, указан в етикета;
2. по начин, който не допуска увреждането на други растения и растителни продукти и не застрашава здравето на хората и животните, околната среда и биоразнообразието;
3. съгласно принципите на добрата растителнозащитна практика по култури, в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ЗЗР.
Чл. 6. (1) Продуктите за растителна защита се употребяват с оборудване за тяхното прилагане и специализирана наземна (конвенционална или механизирана), и/или авиационна техника.
(2) Оборудването и техниката по ал. 1, с изключение на авиационната техника, се проверяват периодично съгласно чл. 10б и чл. 10в от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и Наредба № 5 от 2016 г. за периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита (обн., ДВ, бр. 11 от 2016 г.).
(3) Почистването на техниката и оборудването за прилагане на ПРЗ се извършва непосредствено след всяко третиране, на места и по начин, който не замърсява околната среда.
Чл. 7. При употребата на ПРЗ от земеделските стопани върху земеделски площи, задължително се спазват:
1. отстояния от населените места в зависимост от посоката на вятъра и вида на използваната техника за третиране:
а) с конвенционална или механизирана наземна техника и оборудване за прилагане на ПРЗ - не по-малко от 50 м, когато посоката на вятъра е обратна на населеното място и не по-малко от 150 м, когато посоката на вятъра е към населеното място;
б) с авиационна техника и оборудване за прилагане на ПРЗ - не по-малко от 200 м, когато посоката на вятъра е обратно на населеното място, и не по-малко от 800 м, когато посоката на вятъра е към населеното място;
2. условия и мерки за ограничаване на риска, определени при разрешаването на ПРЗ и посочени в етикета на продукта.
Чл. 8. (1) Продуктите за растителна защита се прилагат:
1. с конвенционална или механизирана наземна техника при скорост на вятъра до 5 м/сек., когато оборудването за прилагане на ПРЗ осигурява намаляване отнасянето на струята и до 2 м/сек., без такова оборудване;
2. с авиационна техника съгласно чл. 110 от ЗЗР.
(2) Забранява се прилагането на ПРЗ:
1. при температура на въздуха, по-висока от 25 °С, измерена на сянка;
2. с конвенционална или механизирана наземна техника - при скорост на вятъра над 5 м/сек.;
3. с авиационна техника – при скорост на вятъра над:
а) 2 м/сек. при третиране с хербициди, десиканти и дефолианти;
б) 5 м/сек. при третиране с инсектициди, фунгициди и растежни регулатори;
в) при пълно безветрие;
г) при температурна инверсия.
Чл. 9. (1) Продуктите за растителна защита се употребяват в съответната концентрация или доза за употреба, одобрена при разрешаването на ПРЗ.
(2) Приготвянето на работния разтвор се извършва на специално определено за това място, безопасно за околната среда и при спазване на указанията, посочени в етикета на ПРЗ.
(3) Местата, на които се приготвя работният разтвор за третиране на земеделски площи, трябва да са на разстояние не по-малко от:
1. 100 м от жилищни сгради, обори, складове за фураж и складове за съхранение на растения и растителни продукти;
2. 200 м от повърхностни водни обекти, водоизточници и вододайни зони;
3. 25 м от напоителни канали;
4. 100 м от защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, на чиито територии е забранено използването на ПРЗ.
(4) Работният разтвор от ПРЗ от професионална категория на употреба се приготвя от лице със сертификат по чл. 83 от ЗЗР, като се използват подходящи лични предпазни средства.
(5) Неупотребеното количество работен разтвор се разрежда с вода и се изпръсква на същото поле. При невъзможност да се употреби, се третира като отпадък, съгласно указанията, посочени в етикета на продукта и съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Чл. 10. (1) Лицата, които употребяват ПРЗ, са длъжни да съхраняват празните опаковки от продуктите на закрито в специално обособени и обезопасени за целта места и в съответствие с разпоредбите на ЗУО.
(2) Контейнерите от ПРЗ предварително се изплакват трикратно с вода, която се прибавя към работния разтвор.
(3) Употребените опаковки от ПРЗ се привеждат във вид, негоден за повторна употреба.
(4) Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне и депониране на празни опаковки от ПРЗ.
(5) Земеделският стопанин съхранява продуктите за растителна защита в склад за съхранение на ПРЗ, съгласно чл. 20 от Наредба № 3 от 2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита (обн., ДВ, бр. 64 от 2017 г.)
Чл. 11. (1) Земеделските стопани и професионалните потребители на ПРЗ са длъжни да водят записи за всяка употреба на ПРЗ, биологични агенти и торове, при спазване изискванията на чл. 115а от ЗЗР.
(2) Записите по ал. 1 се вписват в „Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене“ по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ и публикуван на интернет страницата на БАБХ. При използване на ПРЗ от първа професионална категория на употреба, записът се заверява от лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“.
(3) Дневникът по ал. 2 може да се води на хартиен и/или електронен носител, като при необходимост земеделските стопани предоставят на контролните органи копие или разпечатка от него, заверени с подпис.
(4) Записите по ал. 1 съдържат най-малко информация за:
1. местонахождението на площите със земеделските култури;
2. вида и фенофазата на отглежданата култура;
3. данните от проведени наблюдения относно появата, развитието, плътността или степента на нападение от вредители;
4. проведените растителнозащитни мероприятия и торене – дата, доза и/или концентрация на приложение, техника и търговско наименование за всеки продукт;
5. броя на взетите проби и резултатите от извършени анализи от растения и растителни продукти.
(5) Когато земеделските стопани са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.) за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, те водят дневника по ал. 2 за всяка земеделска площ, идентифицирана с определен номер на имота по култури, в съответствие с подадената от тях анкетна карта при регистрация и/или пререгистрация.
(6) В деня на всяко извършено наблюдение на площи, вземане на проби и/или проведени растителнозащитни мероприятия и торене, дневникът по ал. 2 се попълва от земеделските стопани, предоставя се на контролните органи при поискване и се съхранява най-малко три години от последното вписване.
(7) За целите на самоконтрола, земеделските стопани изследват поне една растителна проба за остатъци от пестициди през текущата година, непосредствено преди прибиране на реколтата.
(8) За отразяване на проведените растителнозащитни мероприятия и торене, както и за проследяване движението на ПРЗ и торове до краен потребител, се създава уеб базирана платформа, от която да се изготвя и статистическа информация. Платформата се администрира и поддържа от БАБХ.
Чл. 12. Реколтата се прибира след изтичането на карантинния срок, посочен в етикета на ПРЗ.
Чл. 13. (1) Лице, което извършва услугата „Пръскане с ПРЗ на земеделски култури“ срещу заплащане, трябва да отговаря на следните условия:
1. да има сключен писмен договор със собственика на земеделския имот, в който е упоменат № на имота, землище, декари, земеделска култура, фенофаза, вредител, ПРЗ, доза, карантинен срок и др.;
2. да притежава сертификат по чл. 83 от ЗЗР;
3. да използва специализирана техника (конвенционална или механизирана) и оборудване за прилагане на ПРЗ, които да отговарят на изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника;
4. да записва в дневника по чл. 11, ал. 2 данните за извършеното растителнозащитно мероприятие.

Глава трета
ВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ
Чл. 14. (1) Продуктите за растителна защита могат да се употребяват чрез въздушно пръскане само след издадено писмено разрешение от директора на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).
(2) Лицето от персонала на авиационния оператор, което ще извършва въздушното пръскане с ПРЗ от професионална категория на употреба, трябва да притежава валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР.
(3) За получаване на разрешение по ал. 1 земеделските стопани подават, най-малко 6 дни преди датата на третирането, заявление по образец до съответната ОДБХ, на чиято територия се намира площта, в което посочват и номера на сертификата по чл. 83 от ЗЗР на лицето от персонала на авиационния оператор, което ще извършва въздушното пръскане с ПРЗ от професионална категория на употреба.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. заверено копие от документите по чл. 110, ал. 2 от ЗЗР;
2. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1 от ЗЗР, когато плащането не е извършено по електронен път.
(5) При спешна необходимост, заявлението по ал. 3 може да бъде подадено в срока, посочен в чл. 110, ал. 6 от ЗЗР.
(6) Заявлението по ал. 3 се подава лично или чрез упълномощен представител, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
(7) При приемане на заявлението се проверява самоличността на заявителя или упълномощения представител. Проверката на самоличността на заявителя при подаване на заявление на хартиен носител се извършва от служител на ОДБХ, който приема заявлението, чрез съпоставяне на данните на заявителя, посочени в заявлението, и данните от документа за самоличност на заявителя.
(8) Проверка на самоличността на заявителя при подаване на заявлението по електронен път се извършва чрез съпоставяне на името на заявителя, посочено в заявлението, и името, съдържащо се в удостоверението за електронен подпис, което придружава електронния подпис на заявлението.
Чл. 15. (1) Когато при административната проверка по чл. 14 не са установени несъответствия и когато са спазени изискванията на чл. 109 от ЗЗР, директорът на ОДБХ или оправомощено от него лице издава разрешение по чл. 14, ал. 1, в срока, посочен в чл. 110, ал. 4 от ЗЗР.
(2) Разрешението по чл. 14, ал. 1 се издава за срока, посочен в чл. 110, ал. 5 от ЗЗР и се вписва в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 8 от ЗЗР.
Чл. 16. (1) Когато заявлението не е по образец или има непълноти и/или неточности в него, длъжностни лица от ОДБХ писмено уведомяват заявителя в 1-дневен срок от постъпване на заявлението.
(2) В 1-дневен срок от получаване на уведомлението заявителят следва да отстрани непълнотите и/или неточностите.
(3) Когато заявителят не отстрани непълнотите и/или неточностите в срока по ал. 2 или не са спазени изискванията на чл. 109 от ЗЗР, директорът на ОДБХ или оправомощено от него лице, с уведомително писмо до заявителя, мотивирано отказва издаването на разрешение по чл. 14, ал. 1 в срока, посочен в чл. 110, ал. 4 от ЗЗР.
(4) Отказът по ал. 3 се съобщава на заявителя и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 17. Въздушното пръскане се извършва и в съответствие с чл. 64, ал. 8 от Закона за гражданското въздухоплаване.
Чл. 18. Областните дирекции по безопасност на храните съхраняват данни за подадените заявления, издадени разрешения и направените откази за издаване на разрешение, за срок от 5 години.

Глава четвърта
ФУМИГАЦИЯ И ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ
Раздел I
Употреба на ПРЗ при фумигация
Чл. 19. (1) Продуктите за растителна защита могат да се употребяват чрез фумигация на растения, растителни продукти и други обекти, с цел опазването им от вредители и/или ограничаване разпространението на карантинни вредители.
(2) Фумигация се извършва съгласно условията и изискванията, посочени в разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ.
(3) При извършване на фумигация, лицата по чл. 20 обозначават третираните обекти с табели със забрана за достъп до обекта, поради обработка със силно отровни вещества. Табелите се отстраняват след изтичане на карантинния срок или дегазация на обекта. Табелите е необходимо да носят информация за:
1. дата на извършване на мероприятието;
2. търговско наименование на използвания фумигант;
3. срок на експозиция на фумиганта;
4. дата на отваряне на помещението за дегазация;
5. срок на дегазация;
6. лице, извършило фумигацията.
(4) Фумигацията се прилага като метод за унищожаване на вредители в стопанството или като специализирана растителнозащитна услуга.
Чл. 20. (1) Фумигация на растения, растителни продукти и други обекти като специализирана растителнозащитна услуга се извършва от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и са вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9, буква „а“ от ЗЗР.
(2) Лицата, които извършват фумигацията и лицата, които контролират процеса по фумигация, трябва да притежават валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР.
(3) За вписване в регистъра, лицата по ал. 1 подават в ОДБХ, на чиято територия са установени, уведомление по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ, в което посочват и номерата на сертификатите по чл. 83 от ЗЗР на лицето, което извършва фумигацията и на лицето, което контролира процеса по фумигация.
(4) Към уведомлението по ал. 3 се прилагат:
1. заверено копие на документите по чл. 116, ал. 2 от ЗЗР;
2. копие от договор с лицето, което контролира процеса по фумигация, когато е приложимо;
3. копие от договор с лицето, което извършва фумигацията, когато е приложимо.
(5) Лицата по ал. 1 са длъжни да:
1. използват само разрешени продукти за растителна защита;
2. притежават или наемат склад за съхранение на ПРЗ, който отговаря на изискванията на Наредба № 3 от 2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита (обн., ДВ, бр. 64 от 2017 г.);
(6) Изпълнители на дейността по фумигация могат да бъдат лица, преминали обучение за фумигация, съгласно изискванията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от ЗЗР.
(7) Лицата, които извършват дейностите по ал. 1, съставят протокол в два екземпляра по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ.
(8) Протоколът съдържа данни за лицето, извършило фумигацията, вид и данни за обекта, наименование и доза/концентрация на използвания ПРЗ, експозицията и мерките за безопасност.
(9) Един екземпляр от протокола се дава на възложителя, а вторият остава при фумигатора/изпълнителя, като се съхранява за период от 3 години.
(10) Фумигация на растения, растителни продукти и други обекти може да се извършва в земеделското стопанство от лица, които притежават валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР и документ от завършено обучение за фумигация, при спазване условията по ал. 5-9, под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита” или „Растениевъдство“, когато ПРЗ са от първа професионална категория на употреба.
Раздел IІ
Употреба на ПРЗ при третиране на семена за посев
Чл. 21. (1) Продуктите за растителна защита могат да се употребяват за третиране на семена за посев, когато са изпълнени разпоредбите на чл. 114, ал. 1 от ЗЗР. Третирането на семена за посев на култури се извършва от земеделския стопанин в стопанството или като специализирана растителнозащитна услуга.
(2) Третирането на семена за посев като специализирана растителнозащитна услуга се извършва от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и са вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9, буква „б” от ЗЗР.
(3) Лицата, които извършват третирането на семена за посев и лицата, които контролират третирането на семена за посев, трябва да притежават валиден сертификат чл. 83 от ЗЗР.
(4) За вписване в регистъра, лицата подават в ОДБХ, на чиято територия са установени, уведомление по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ, в което посочват и номерата на сертификатите по чл. 83 от ЗЗР на лицето, което извършва третирането на семена за посев и на лицето, което контролира третирането на семена за посев.
(5) Към уведомлението по ал. 4 се прилагат:
1. заверено копие от документите по чл. 117, ал. 2 от ЗЗР;
2. договор с лицето, което контролира третирането на семена за посев, когато е приложимо;
3. договор с лицето, което извършва третирането на семена за посев, когато е приложимо.
(6) Третиране на семена за посев с ПРЗ от професионална категория на употреба може да се извършва в земеделското стопанство от лица, които притежават валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР и под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита” или „Растениевъдство“, когато продуктите за растителна защита са от първа професионална категория на употреба.
Чл. 22. (1) Третирането на семена за посев се извършва в специализирани обекти или на площадки с контролиран достъп.
(2) Специализираните обекти или площадки за третиране на семена от професионални потребители трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да бъдат изградени на отстояние не по-малко от 100 м от жилищни сгради;
2. да са изградени така, че да не се допуска изпускане на продукт в околната среда;
3. да са оборудвани с материали за почистване на аварийни разливи от ПРЗ;
4. да имат изградени бетонни колектори, в които да се изтичат аварийни разливи или вода от почистване на площадката;
5. мястото, на което се разполага специализираната техника за третиране на семена да е с гладка повърхност за почистване;
6. закритите помещения да имат аспирация/ вентилация.
(3) Специализираните обекти за третиране на семена за посев като специализирана растителнозащитна услуга, трябва да са в отделни закрити помещения и да имат разрешение за ползване.
(4) Обеззаразяването на семена се извършва само със специализирана техника.
(5) Обектите по ал. 3 трябва да са оборудвани с:
1. машини за почистване на семената, съоръжения за смесване на работния разтвор, оборудване за прилагане на разтвора върху семената и машини за опаковане на третираните семена в чували;
2. машини за пакетиране на третираните семена;
3. аспирация/ вентилация;
4. материали за почистване на аварийни разливи от ПРЗ;
5. контейнери за разделно събиране на замърсени и незамърсени отпадъци.
(6) При мобилно третиране на семена се използва преносима специализирана техника, разположена на стабилно и сигурно място, за да се избегнат аварийни разливи и излагане на риск на хора и животни, както и на околната среда.
(7) Техниката за мобилно третиране се разполага на не по-малко от 100 м от жилищни сгради и складове за храни и фуражи.
(8) След всяко третиране, техниката задължително се почиства и измива.
(9) При третирането на семена се спазват и следните изисквания:
1. да не се третират на открито;
2. да не се извършва третиране на семена в близост до повърхностни водни обекти или канализация;
3. да не се допуска изпускане на продукт или вода от почистване на машините или площадката за третиране на семена в околната среда и водните обекти;
4. да не се допуска изливане на ПРЗ или вода от почистване на машините или площадката за третиране на семена в канализацията;
5. да не се допускат неоторизирани лица в обектите за извършване на третирането на семена;
6. да не се допуска преминаването на животни в близост до обектите за третиране на семена или през площадки за третиране на семена.
(10) Забранява се ръчно третиране на семена за посев.
Чл. 23. (1) Лицата, които участват в дейностите по третиране на семена за посев с ПРЗ, задължително трябва да притежават сертификат по чл. 83 от ЗЗР и да са преминали специализирана форма на обучение.
(2) По време на третирането на семената, операторите използват лични предпазни средства за защита на кожата, очите и дихателните пътища, съгласно изискванията, посочени в етикета на ПРЗ. След работа индивидуалното облекло се почиства, събира и съхранява на подходящо място или унищожава, съгласно ЗУО.
(3) На местата за третиране и съхранение на третираните семена е забранена употребата на храни и напитки, както и тютюнопушенето.
Чл. 24. (1) Третираните семена се съхраняват в специални чували, в складове с ограничен достъп, чиито помещения трябва да са сухи, проветриви и защитени от вредители.
(2) За съхранението се определя специално лице, което единствено има достъп до складовете по ал. 1.
(3) На опаковките на третираните семена задължително се поставя надпис: „Третирано с ПРЗ! Отровно!“.
Чл. 25. (1) Транспортиране на третирани семена се извършва само в специални чували. Чувалите не се използват повторно за други цели, а се унищожават съгласно ЗУО.
(2) При транспортиране чувалите трябва да са закрепени по начин, който гарантира тяхната цялост и обезопасеност.
(3) Транспортиране на третирани семена в насипно състояние се извършва в рамките на стопанството, непосредствено преди сеитбата.
(4) При транспортирането по ал. 3, семената задължително следва да са покрити.
(5) Забранено е съвместното превозване на третирани с ПРЗ семена с хранителни продукти или фураж.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Десиканти“ са средства, които се използват за изсушаване на растенията.
2. „Дефолианти” са средства, които се използват за обезлистване на растенията.
3. „Карантинен срок” е времето от последното третиране с ПРЗ до прибиране на продукцията, при което тя не съдържа остатъчни вещества от пестициди и може да се консумира от хората и животните без опасност за тяхното здраве.
4. „Конвенционална наземна техника” включва механизирана наземна техника и оборудване за ръчно прилагане на ПРЗ, в това число гръбни пръскачки.
5. „Механизирана наземна техника” са самоходни и несамоходни машини, апарати и съоръжения за прилагане на ПРЗ с механизирано задвижване.
6. „Работен разтвор” е разтвор на разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ, в концентрация, одобрена при разрешаването на съответната употреба.
7. „Фенофаза“ е фаза от физиологичното развитие на растенията.
8. „Фумигация“ е метод за унищожаване на вредители по смисъла на параграф 1, т. 56 от допълнителните разпоредби на ЗЗР.
9. „Хербициди“ са средства за борба с плевелите.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 104, ал. 1, т. 3, чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на растенията.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 112 от 2006г. за специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители (обн., ДВ, бр. 87 от 2006г.).
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
§ 5. Наредбата е нотифицирана по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (обн., ОВ, бр. L 241, 17.9.2015 г.).
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.
Коментари 0

Коментари:

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg