Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Комитетът по наблюдение на ПРСР одобри промени по мярка 11 Биоземеделие 

15.01.2020 г.
8303
Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони - ПРСР 2014-2020 обсъди и прие предложението на Управляващия орган (УО) на Програмата за промяна в текста на мярка 11 „Биологично земеделие“ в рамките на 6-тото изменение на програмата, което е свързано с нивата на подпомагане.

УО разясни, че след консултация със службите на ЕК през м. юли 2019 г. е взето решение да бъдат преразгледани нивата на подпомагане по мярката, във връзка с което УО е възложил на външен изпълнител да направи анализ на нивата на подпомагане.

Резултатите от анализа сочат, че те са завишени за няколко култури от групата на ароматните и медицински растения. В тази връзка, УО предложи да бъдат изключени от подпомагане културите  бял трън, кориандър и резене. Членовете на Комитета не подкрепиха изключването на 3-те култури, зачитайки настояването на фермерските организации за запазването им. Тези култури ще се подпомагат при новите ограничения за полските и ароматните култури.


УО уточни, че на база на предоставени данни от страна на Държавен фонд „Земеделие“ е направил анализ на заявяването по направление „Биологично растениевъдство“, отразяващ разрез и брой на стопанствата, също така обща заявена площ по групи култури по мярката през кампания 2019.*

Резултатите и от двата анализа бяха предоставени на Тематична работна група по мярка 11 Биоземеделие проведена на 9 януари 2020 г. По време на общественото обсъждане на данните от анализа всички участници в дискусията са се обединили около следните предложения:

Да не се предоставя възможност да се заявяват постоянно затревени площи (ПЗП) без биологични животни, тъй като от анализа показва, че в голяма степен се заявяват ПЗП без животни. В повечето случаи кандидатите по мярката получават подпомагане само за пасища или ливади, без да обвързват отглеждането на биологични животни с биологичните пасища. В тази връзка УО предложи за ПЗП да се въведе изискване за гъстота по направление „Биологично растениевъдство“ 1 ЖЕ/на минимум 2 ха, като животните следва да бъдат сертифицирани.

За да гарантира правилно разходване на средствата, които се очаква да бъдат прехвърлени към бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“, в размер на 40 млн. евро, УО предложи подпомагането за групите на полските и ароматните култури да е в размер на 100% от изчислената ставка за първите 50 ха. от стопанството. За площите над 50 ха. предложението е да се предоставя финансово подпомагане в размер на 5% от ставката. По този начин ще се гарантира, че средствата ще бъдат насочени към малките стопанства до 50 ха., като се даде възможност на по-голям брой земеделски стопани да се включат за участие в мярката и да развиват своите стопанства по метода на биологичното земеделие.


На предходното заседание на Комитета по наблюдение, проведено на 8-ми ноември 2019 г., УО представи обосновката за прехвърляне на средства към бюджета на мярка 11. В обосновката изрично бе подчертано, че кандидатите, които ще изберат да удължат изпълнението на многогодишния си ангажимент или да поемат нов такъв задължително ще трябва да участват с биологични площи/животни/пчелни семейства. Поради тази причина с настоящото предложение за изменение се предлага статута на площи/животни/пчелни семейства, с които ще се кандидатства по мярката, да е биологичен към 31 декември 2019 г. По този начин ще се гарантира, че изпълнението на биологичния ангажимент ще обхване цялата календарна година.

Очаква се публикуването на пълния пакет материали от УО на ПРСР 2014-2020, както и получаването на официално решение на ЕК за одобрение на 6-тото изменение на програмата.

*Съгласна представена от УО справка за общата заявена площ по групи култури по мярка 11 „Биологично земеделие“ в направление Биологично растениевъдство, която е изготвена въз основа на данни на ДФ„Земеделие“ за кампания 2019 г., делът на заявена сума по групи култури е:

76% от заявена сума в групата на трайните насаждения при заявен дял на площта 22.31% ;
86% от заявена сума в групата на полски/фуражни култури при заявен дял на площта 40.00%;
25% от заявената сума в групата на ароматни и медицински култури при заявен дял на площта 13.24%;
84% от заявената сума в групата на постоянно затревените площи при заявен дял на площта 22.16%;
31% от заявената сума в групата на зеленчуковите култури 2.30%.

източник: Национална селска мрежа
 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • био пшеница
  12.11.2019 г.
  81633
  50 млн. лева от парите за биопроизводство са усвоени от фалшиви биофермери
  Виж повече
 • мзхг
  11.11.2019 г.
  80329
  През 2020 г. ще стартират приеми по 11 мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg