Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Земята под угар е изключение от определението за сеитбооборт по ДЗЕС 7

Във връзка с ротацията по ДЗЕС 7 допустимо ли е един и същ парцел да бъде угар за две или повече последователни години?
 
Да. Съгласно определението в Стратегическия план (стр. 397) „поддържана под угар е площ, на която през годината не се допуска производство на земеделска продукция“.

В Приложение III „Правила относно предварителните условия съгласно член 12“ от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година, в Бележка 2 под линия е разписано че: „сеитбооборотът се състои от смяна на културата поне веднъж годишно на равнището на парцела (с изключение на многогодишни култури, треви и други тревни фуражи и оставена под угар земя), включително подходящо управляваните вторични култури“.

Това означава, че земята под угар е изключение от определението за сеитбооборт (ротация), което е  редуване на земеделски култури всяка година. Целта на оставянето на земя под угар е почвата да се възстанови от интензивните обработки, като временно се остави като непроизводствена площ и на годишна база може да се включи като етап, който съпътства  сеитбообортния план.
 
Въпрос: След третата година земеделският стопанин е длъжен да гарантира, че всички парцели от обработваемата земя от стопанството са били обект на ротация по отношение на основната култура на отглеждане. По какъв начин ще се извършва контролът и как земеделският производител ще гарантира ротацията на четвъртата година?
 
Ротацията ще се контролира от ДФЗ, като се отчита културата, която е била на площта на парцела  предходната година. Препоръчително е земеделските стопани (ЗС) да водят документация на сеитбооборота, особено когато стопанството им се състои от множество парцели с различни култури и когато обработват земи по споразумение или разпределение. По такъв начин ще се знае дали предшестващата култура, отглеждана от друг земеделски стопанин, e подходящ предшественик за планираната от новия земеползвател основна култура през стопанската година на заявяването, а решенията ще са информирани.


Земя под угар - определение:
Земя под угар е термин, използван за да опише земя, която временно не се използва за земеделска дейност. Това може да се случи поради различни причини, като смяна на култури, необходимост от почивка на почвата, неблагоприятни климатични условия или икономически фактори. Угарът е важен за поддържане на почвената плодородност и възстановяване на хранителни ресурси. В този процес почвата се оставя на мир и може да се покрива с многогодишни треви или други растения, които помагат на поддържането на почвата здрава и готова за следващите култури.

Субсидиите за земя под угар варират според държавата, законодателството и наличните земеделски политики. В Европейския съюз, към който и България принадлежи, общата селскостопанска политика (ОСП) определя субсидиите и подкрепата за земеделските стопани. ОСП е комплексна система от директни плащания и пазарни мерки, които се прилагат на равнище държави-членки.

Субсидията на декар за угар площи е 30,98 лв.***
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg