Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

ЕК публикува препоръки за новите стратегически планове за ОСП от 2023-а година

21.12.2020 г.
10141
Европейската комисия публикува препоръки за всяка държава-членка да съдейства при изготвянето на собствените стратегически планове за Общата селскостопанска политика (ОСП), придружени от съобщение. Тези препоръки са част от диалога между Комисията и държавите-членки, за да им се помогне в прилагането на ОСП от 2023 г., както и да се гарантира, че техните стратегически планове за ОСП допринасят по амбициозен начин за европейския зелен курс.

Ключов елемент от реформата на ОСП, тези стратегически планове ще установят как всяка държава-членка ще използва инструментите на ОСП въз основа на анализ на техните условия и нужди и с цел постигане на специфичните цели на ОСП, както и на европейските зелени Сделка цели.

Комисарят по земеделие и развитие на селските райони Януш Войцеховски заяви:

„Препоръките към държавите-членки са решаваща стъпка в прехода към увеличаване на устойчивостта и устойчивостта на нашия селскостопански сектор. Настоятелно препоръчвам на държавите-членки да вземат предвид тези препоръки, докато изготвят своите стратегически планове за ОСП. По този начин можем да осигурим ОСП, която е в съответствие със Зелената сделка и която подкрепя фермерите като двигатели на зеления преход. Заедно с Европейския парламент и Съвета ще гарантираме, че реформата на ОСП поддържа необходимите екологични и климатични амбиции. "


Комисията предоставя препоръки за всяка държава-членка въз основа на анализ на техния земеделски сектор и селските райони. Тези препоръки са свързани с деветте специфични цели на ОСП, които засягат екологичните, социалните и икономическите предизвикателства и с кръстосана цел относно знанията и иновациите.

В допълнение, препоръките вземат предвид европейските амбиции на Зелената сделка и по-точно шест количествено определени ферми за разклоняване и цели за биологичното разнообразие. Те имат за цел да покажат посоката, която стратегическите планове на ОСП трябва да поемат, за да изпълнят тези цели и цели, като идентифицират ключови проблеми, които трябва да бъдат решени от държавите-членки, и как да се справят с тях. За целта препоръките също така предоставят актуално състояние по отношение на целите на Зелената сделка. Например приложената карта показва емисиите от добитък на хектар за всяка държава-членка.

Освен това, за да постигне целта от 25% за биологично земеделие, Комисията препоръча на по-голямата част от държавите-членки да разработят необходимите структури на веригата за доставки на храни, да идентифицират местния потенциал на биологичното производство, да насърчат потреблението на биологични продукти и да осигурят подкрепа за конверсия за и поддържане на биологично земеделие чрез развитие на селските райони.

Освен това, що се отнася до целите на ОСП, свързани с повишаване на конкурентоспособността и привличане на млади фермери, Комисията препоръчва на множество държави-членки да улеснят достъпа до финансиране, например чрез по-широко използване на финансовите инструменти, налични в рамките на развитието на селските райони.

Друг пример е намаляването на употребата и риска от пестициди. Комисията препоръчва на държавите-членки да насърчават устойчивото използване на пестициди, като осигуряват възприемането на интегрирано управление на вредителите. Те се фокусират върху растежа на здрава култура с възможно най-малко смущения в агро-екосистемата и насърчават естествените методи за борба с вредителите. И накрая, препоръките също така посочват необходимостта от увеличаване на стойността на селскостопанските продукти на ниво първичен производител чрез географски указания или местни и регионални вериги за доставки.

Структуриран диалог между Комисията и държавите-членки беше установен след публикуването на стратегиите Farm to Fork и биологичното разнообразие през май 2020 г. Тези две стратегии бяха представени в контекста на Европейския зелен договор, за да се даде възможност за преход към повишена устойчивост на нашите хранителни системи и за справяне с ключовите двигатели на загубата на биологично разнообразие. Те включват целите, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г., за намаляване с 50% от употребата и риска от пестициди, намаляване с поне 20% от употребата на торове, намаляване с 50% в продажбите на антимикробни препарати, използвани за земеделски стопанства животни и аквакултури, както и да достигне 25% от земеделските земи под биологично земеделие и да осигури 100% достъп до бърза широколентова връзка в селските райони до 2025 г.

Комисията представи своите предложения за реформата на ОСП през 2018 г., въвеждайки по-гъвкав подход, основан на изпълнението и резултатите, който отчита местните условия и нужди, като същевременно увеличава амбициите на ниво ЕС по отношение на устойчивостта. Новата ОСП е изградена около девет цели, което също е основата, върху която страните от ЕС разработват своите стратегически планове за ОСП.

Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие относно позициите си за преговори по реформата на ОСП, съответно на 23 и 21 октомври 2020 г., което даде възможност за започване на тристранните разговори на 10 ноември 2020 г. Комисията е решена да играе пълната си роля в преговорите за тристранния разговор по ОСП, като честен посредник между съзаконодателите и като движеща сила за по-голяма устойчивост за постигане на европа
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg