Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Европейска зелена сделка: ЕК предлага нова стратегия за защита и възстановяване на горите

19.07.2021 г.
10717
Европейската комисия прие новата Стратегия на ЕС за горите до 2030 г., водеща инициатива на Европейския зелен договор, която се основава на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. Стратегията допринася за пакета от мерки, предложени за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55% до 2030 г. и неутралност на климата през 2050 г. в ЕС. Той също така помага на ЕС да изпълни ангажимента си за подобряване на отстраняването на въглерод чрез естествени поглътители съгласно Закона за климата. Разглеждайки всички социални, икономически и екологични аспекти, Стратегията за горите има за цел да осигури многофункционалността на горите в ЕС и подчертава основната роля на горските стопани.

Горите са основен съюзник в борбата срещу изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Те функционират като поглътители на въглерод и ни помагат да намалим въздействието на изменението на климата, например като охлаждаме градовете, предпазваме ни от тежки наводнения и намаляваме въздействието на сушата. За съжаление, горите в Европа страдат от много различни напрежения, включително изменението на климата.

Защита, възстановяване и устойчиво управление на горите

Стратегията за горите определя визия и конкретни действия за увеличаване на количеството и качеството на горите в ЕС и засилване на тяхната защита, възстановяване и устойчивост. Предложените действия ще увеличат поглъщането на въглерод чрез подобрени мивки и запаси, като по този начин ще допринесат за смекчаване на изменението на климата. Стратегията се ангажира със строга защита на първичните и старите гори, възстановяването на деградиралите гори и осигуряването на устойчивото им управление - по начин, който запазва жизненоважните екосистемни услуги, които горите предоставят и от които зависи обществото.

Стратегията насърчава най-благоприятните за климата и биоразнообразието практики за управление на горите, подчертава необходимостта да се запази използването на дървесната биомаса в границите на устойчивостта и насърчава ефективното използване на ресурсите в съответствие с принципа на каскада.

Осигуряване на многофункционалността на горите в ЕС

Стратегията също така предвижда разработването на схеми за плащане на собственици и управители на гори за предоставяне на алтернативни екосистемни услуги, напр. чрез поддържане на части от техните гори непокътнати. Новата Обща селскостопанска политика (ОСП), наред с други, ще бъде възможност за по-целенасочена подкрепа за горските стопани и за устойчивото развитие на горите. Новата структура на управление на горите ще създаде по-приобщаващо пространство за държавите-членки, собствениците и мениджърите на горите, индустрията, академичните среди и гражданското общество, за да обсъдят бъдещето на горите в ЕС и да помогнат за поддържането на тези ценни активи за поколенията напред.

И накрая, Стратегията за горите обявява законово предложение за засилване на мониторинга на горите, докладването и събирането на данни в ЕС. Хармонизираното събиране на данни в ЕС, съчетано със стратегическо планиране на ниво държави-членки, ще даде изчерпателна картина на състоянието, развитието и предвижданото бъдещо развитие на горите в ЕС. Това е от първостепенно значение да се гарантира, че горите могат да изпълняват своите многобройни функции за климата, биологичното разнообразие и икономиката.

Стратегията е придружена от Пътна карта за засаждане на три милиарда допълнителни дървета в цяла Европа до 2030 г. при пълно зачитане на екологичните принципи - правилното дърво на точното място за правилната цел.

Членовете на колежа казаха:

Изпълнителният вицепрезидент по европейската зелена сделка Франс Тимерманс каза: „Горите осигуряват дом на по-голямата част от биологичното разнообразие, което намираме на Земята. За да бъде водата ни чиста, а почвите богати, се нуждаем от здрави гори. Горите в Европа са изложени на риск. Ето защо ще работим за тяхното опазване и възстановяване, за подобряване на управлението на горите и в подкрепа на лесовъдите и гледачите на гори. В крайна сметка всички ние сме част от природата. Това, което правим за борба с кризата с климата и биологичното разнообразие, правим за собственото си здраве и бъдеще. "

Комисарят по земеделие Януш Войцеховски каза: „Горите са белите дробове на нашата земя: те са жизненоважни за нашия климат, биологично разнообразие, качество на почвата и въздуха. Горите също са белите дробове на нашето общество и икономика: те осигуряват препитание в селските райони, осигуряват основни продукти за нашите граждани и притежават дълбока социална стойност чрез тяхната природа. Новата стратегия за горите признава тази многофункционалност и показва как амбицията за опазване на околната среда може да върви ръка за ръка с икономическия просперитет. Чрез тази стратегия и с подкрепата на новата обща селскостопанска политика нашите гори и нашите лесовъди ще вдъхнат живот на устойчива, просперираща и климатично неутрална Европа. "

Комисарят по околната среда, океаните и рибарството Вирджиниус Синкевичюс заяви: „Европейските гори са ценно природно наследство, което не може да се приема за даденост. Защитата, възстановяването и изграждането на устойчивост на европейските гори е от съществено значение не само за борба с кризата с климата и биологичното разнообразие, но и за запазване на социално-икономическите функции на горите. Огромното участие в обществени консултации показва, че европейците се грижат за бъдещето на нашите гори, така че трябва да променим начина, по който защитаваме, управляваме и отглеждаме нашите гори, така че да донесе реални ползи за всички. "

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg