Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

В сила са новите правила за наемане на сезонни работници в агросектора

15.05.2020 г.
9135
Новият пакет от мерки в подкрепа на земеделските производители за наемане на сезонни работници вече е в сила след обнародването в Държавен вестник на новия Закон за здравето (от 13 май 2020 г.).

Според новите правила, приети от Народното събрание, стопаните ще могат да наемат безработни лица, които получават обезщетение за безработица и такива, които получават социални помощи без да губят правото правото си на социално подпомагане..

Еднодневните трудови договори ще се сключват за повече от един ден до 31 октомври 2020 г. По този начин се дава възможност да се осигури работна сила за дейности по прибиране на реколтата. Това ще позволи по-голяма гъвкавост на земеделските стопани, за да се съобразят с особеностите на производството си и за да се позволи задоволяване на пазара с българска продукция, произведена от регионални производители.
 
Безработни лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ и не са включени в програмите за заетост, могат да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за срок до 14 дни месечно, но не повече от 120 дни годишно.
 
Трайно безработните, които получават месечни помощи ще запазят подпомагането си и също ще могат да сключват трудови договори и да работят в селското стопанство. Процедурата по сключването на трудовите договори за извършване на краткотрайна сезонна селскостопанска работа е облекчена и няма да се изисква регистрация в Националната агенция за приходите, връчване на длъжностна характеристика и оформяне на съответните документи в трудовото досие.
 
Общинските администрации също ще се включат активно като координират и насочват съответния брой лица, които получават социални помощи към дейностите на територията на общината, в които в конкретен момент има най-голяма нужда от работна ръка. Националното сдружение на общините в Република България подкрепя подобна инициатива в свое писмо до министъра на земеделието, храните и горите и до министъра на труда и социалната политика.
 
Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева призова земеделските стопани да заявяват необходимост от работници в Бюрата по труда.

Извадка от Закона за здравето, обнародван в ДВ на 13 май 2020 г., в сила от 14 май 2020 г. 

§ 43. (1) До 31 октомври 2020 г. безработни лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от същия закон, може да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за срок не повече от 120 дни, като това време не се признава за трудов стаж.
(2) Трудовият договор по ал. 1 е с нормална продължителност на работното време за деня до 8 часа, като страните по него може да уговарят работа за 4 или 6 часа.
(3) При сключване и при прекратяване на трудовия договор по ал. 1 не се прилагат чл. 62, ал. 3 и 4, чл. 127, ал. 1, т. 4 и чл. 128а, ал. 3 от Кодекса на труда.
(4) Трудовият договор по ал. 1 съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дните и месеца на изпълнение на работата, продължителност на работното време, начало и край на работния ден и данни, служебно вписани от инспекцията по труда, регистрирала съответния образец.
(5) Трудовият договор по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика, и се публикува на електронната страница на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“.
(6) Работодателят – регистриран земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители или регистриран тютюнопроизводител по реда на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, може да получи регистрирани образци на трудовите договори по ал. 1.
(7) Образците на трудовите договори по ал. 1 може да се получат в съответната дирекция „Инспекция по труда“ от регистрирания земеделски стопанин или тютюнопроизводител лично или по електронен път.
(8) Трудовото възнаграждение се изплаща в деня на изтичане на срока на трудовия договор по ал. 1 срещу разписка, неразделна част от него.
(9) Осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване за лицата по ал. 1 се внасят от осигурителите, сключили договор по ал. 1, в сроковете по чл. 7, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и по чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.
(10) Лицата по ал. 1 запазват правото си на месечна помощ по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане за времето, през което имат сключен договор по ал. 1.
(11) До 31 октомври 2020 г. основната икономическа дейност „Растениевъдство“ – прибиране на реколтата“ се смята за дейност по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта.

© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG
Коментари 0

Коментари:

 • сезонни работници
  15.04.2020 г.
  8210
  Земеделци могат да сключват договори със сезонни работници за повече от ден
  Виж повече
 • сезонни работници
  06.04.2020 г.
  8738
  Десислава Танева: Земеделците да заявяват в Бюрата по труда сезонни работници!
  Виж повече
 • работници
  31.03.2020 г.
  12021 1
  Франция набира безработни за работа на полето. Българският агробизнес иска същото
  Виж повече
 • заетост в земеделието
  02.08.2019 г.
  10836
  Има сериозна криза за намиране на качествени работници в агросектора
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg