Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

В новата ОСП се затягат мерките за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС)

10.02.2021 г.
9739
В новата ОСП се затягат мерките за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) в стопанствата. Във връзка с новата мярка „Основно подпомагане на доходите  за устойчивост“  се въвеждат и нови изисквания към съществуващите досега.

Условия за допустимост:
  • Основно подпомагане на доходите за устойчивост се отпуска под формата на годишно плащане на хектар, отговарящ на изискванията за допустим хектар.
  • Декларираните площи трябва да отговарят на минималните изисквания за подпомагане с директни плащания и да бъдат на разположение на земеделския стопанин.
  • Площите по схемата трябва да са декларирани от „истински земеделски стопанин“ (в случай че се прилага).

Размер на подпомагането:
  • Размерът на подпомагане се определя с оглед постигането на задоволителна добавка към доходите на земеделските стопани, стимулираща ги да продължат земеделското производство и да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние. При определяне на подпомагането е следван принципът на предвидимостта чрез осигуряване на последователност и приемственост в подкрепата за земеделските стопани.
  • Цел на схемата е включването в базовото подпомагане на всички площи, върху които се извършва земеделско производство и така осигуряване спазването върху тези площи на базовите екологични и климат изисквания, произтичащи от предварителната условност.
Списък със стандартите за добро екологично и земеделско състояние, свързани с новата условност:
ДЗЕС 1 – поддържане на постоянно затревени площи на основата на съотношението между постоянно затревените площи и земеделската площ, произлизаща от настоящите зелени изисквания;
ДЗЕС 2 – подходяща защита на влажните зони и торфищата – ново изискване;
ДЗЕС 3 – забрана за изгаряне на стърнища, освен по фитосанитарни причини – изискването е приложимо и в настоящия период;
ДЗЕС 4 – Изграждане на буферни ивици по протежението на водните басейни – изискването е приложимо и в настоящия период;
ДЗЕС 5 – Използване на инструмента за устойчивост на земеделските стопанства за хранителните вещества – ново изискване;
ДЗЕС 6 – Управление на обработката на земята, чрез което се намалява рискът от влошаване на качеството на почвите, включително отчитане на наклона – изискването е приложимо и в настоящия период;
ДЗЕС 7 – Недопускане на гола почва през най-чувствителния период (периоди) – изискването е приложимо и в настоящия период;
ДЗЕС 8 – Ротация на културите – произлиза от настоящите зелени изисквания
ДЗЕС 9 - Минимален дял земеделска площ, предназначена за непроизводствени обекти или площи – произлиза от настоящите зелени изисквания;
Запазване на особеностите на ландшафта – изискването е приложимо и в настоящия период;
Забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и периода на отглеждане при птиците – изискването е приложимо и в настоящия период. Прилагане по възможност на мерки за избягване на инвазивни растителни видове – изискването е приложимо и в настоящия период;
ДЗЕС 10 – Забрана за промяна на предназначението или разораване на постоянно затревени площи в зони по „Натура 2000“ – произлиза от настоящите зелени изисквания.

 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg