Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

В какви срокове се подават декларациите за налично и преработено зърно?

28.01.2020 г.
11525
Собствениците или ползвателите на обекти за съхранение на зърно или складовете в тях трябва да подават декларация за местонахождението на обектите, местата за съхранение и наличното количество зърно в тях (Приложение №2). Декларация се подава за всеки обект за съхранение на зърно или склад с вместимост над 50 тона, всеки месец до 3-то число на следващия месец в Областна дирекция „Земеделие“ по местонахождението на обекта за съхранение на зърно. Декларацията се подава включително и когато в обекта или склада през съответния месец не се съхранява зърно. В нулевата декларация срещу съответната зърнена култура се записва цифрата „нула“. Изискванията са посочени в Наредба №23 за мониторинг на пазара на зърно

Според новите правила в Наредба 23, обнародвани в края на миналата година, декларация за количеството произведено и налично зърно от земеделските стопанства (Приложение №3), се подава от всички земеделски производители, които произвеждат зърно – обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица, царевица, слънчоглед и соя на обща площ от 5 (пет) или повече декара. Декларациите се подават ежегодно от земеделския производител в Областна дирекция „Земеделие“ по местонахождение на площите за производство за съответната реколтна година в срок: 
30 септември - обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица;
30 ноември - царевица, слънчоглед и соя.

Когато зърнопроизводителят произвежда и/или съхранява зърно на територията на повече от една област, подава отделна декларация за зърното, произведено и/или налично във всяка една от тях.

Предприятия за преработка на зърно също подават декларации за количеството преработено зърно по видове през съответното тримесечие (Приложение №7). Декларацията се подава до 3-то число на месеца, следващ съответното тримесечие в областната дирекция "Земеделие" по местонахождение на предприятието. 

Декларации, подадени след определените в наредбата срокове, ще се считат за неподадени и ще бъдат налагани санкции по Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

© 2020 Агро Клуб - Agroclub.bg
 
Коментари 0

Коментари:

  • ечемик
    02.12.2019 г.
    9877
    Всички стопани с над 5 дка подават декларации за произведено и налично зърно
    Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg