Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Въвеждат се важни промени по мерките Агроекология и Биологично земеделие

22.03.2021 г.
10762
Част от компенсаторните мерки за земеделска дейност в територия по Натура 2000 са свързани с т.нар. дългогодишни ангажименти по мярка 10 - Агроекология и климат и по мярка 11 - Биологично земеделие, и са свързани с петгодишни ангажименти. Какво ще е новото и кои стари изисквания остават, коментира Лидия Чакръкчиева, която е главен експерт в отдел “Околна среда и климат” в дирекция “Развитие на селските райони” към МЗХГ:

“Мярка “Агроекология и климат” дава възможност за прилагане на широк набор от дейности, които са насочени към опазването на околната среда и правилното разпределение на земеделските ресурси. По тази мярка са включени шест направления. Първото направление е възстановяване и поддържани на затревени площи в земи с висока природна стойност. По това направление биха могли да се прилагат две дейности. Едната дейност е свързана с екстензивна паша на животните, като трябва да се спазва определена гъстота на животинска единица хектар. Другата дейност е прилагане на коситба, като коситбата зависи от районите дали те са равнинни, или планински, се прилага в различни периоди от време.”

По друго направление ще бъдат подпомогнати стопани, които допринасят за запазването на биоразнообразието от птици. Компенсаторните мерки са свързани с т.нар. дългогодишни ангажименти.

“Контрол на почвена ерозия” - по това направление се подпомагат различни дейности, свързани с превенция на почвената ерозия. Една от дейностите е превръщане обработваеми земи в пасища, другата е затревяване в междуредията на лозя и трайни насаждения, или пък направата на оттокоотвеждащи бразди. В обработваемите земи се подпомагат дейности, свързани с свойстно редуване на културите, или изграждане на буферни ивици.”

По направлението за сезонна паша наречено пастурализъм, фермерите ще могат да кандидатстват само при наличие на издадено разрешение за паша от националните паркове.

“Това е едно от най-динамичното направление по тази мярка. Ние направихме някои проблеми в условията за управление на въпросното направление, като на последния комитет по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони, бяха гласувани едни допълнения, като задължително стадата трябва да са придружавани от пастир и така или иначе до момента имаше задължение да бъдат придружавани от кучета-пазачи. Тези кучета трябва да бъдат оборудвани с едни уреди, наречени “спъвачки”. В това направление основното изискване, освен да имат разрешителни за паша, издадени от дирекцията на националните паркове, животните да стоят на високопланинските пасища минимум три месеца в годината.”, уточни г-жа Чакръкчиева.

Компенсаторните мерки по Натура 2000 ще подпомагат и земеделци, които отглеждат застрашени от изчезване породи животни или традиционни за България растения.

“До момента по въпросното направление се подпомагаха 49 породи - едър рогат добитък, кози, коне, овце, както и две породи прасета - източнобалканска свиня и дунавска бяла свиня, а за опазване на застрашените от изчезване сортове растения се дава подпомагане на стопани, които отгледат традиционни за България сортове растения.

Новости по мярка Биологично земеделие:
"По мярката се предоставя подпомагане, както за ангажименти в период на преход, т.е преминаването от конвенционалното към биологично земеделие, така и за вече самото биологично земеделие. По мярката се подпомагат стопани, които се занимават с биологично растениевъдство, биологично пчеларство или биологично животновъдство.
Има определени нови изисквания, на които трябва да отговарят въпросните стопани. Те трябва да имат сключен договор с контролиращо лице, да прилагат стриктно методите на биологичното производство. До момента за настоящия програмен период, тази мярка се радваше на много широк интерес. Имаме и ръст в площите, които се поддържат по методите на биологичното земеделие, както и на биологичното пчеларство. Забелязва се и тенденция към увеличаване на биологичното животновъдство. Надяваме се да е благодарение на подпомагането, което се отпускаше по мярката.”

По отношение на рамковата директива за опазване на водите също има някои промени. До момента се отпускаше подпомагане за всички земеделски стопани, които обработват земи в обхвата на всички 120 зони за опазване на птиците.

От 2021 г. в подпомагането включваме и едни 36 зони, за които миналата година МОСВ издадоха заповеди, които попадат под обхвата на директивата за местообитанията. Помощта се предоставя за спазване на забрани за земеделска дейност, които са включени в заповедите за обявяване на определените зони. Както казах, земеделците трябва да спазват тези забрани, както за партериите, които заявяват, така и за останалите парцели в тяхното стопанство, също така да спазват режимите, разписани в плановете за управление за зоните, с които им са издадени такива планове за управление, както и се задължават да спазват и условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.”

“В момента тече т.нар. “триалог”, т.е финализиране на преговорния процес по приемането на програмните документи, регламенти и подзаконови нормативни актове, въз основа на което трябва да се стъпи при разработването на стратегическия план във всяка една от страните-членки. Нашата страна към момента е свършила няколко стъпки: първо, още през 2019 г. бе иницииран процес по изработването на т.нар. SWOT анализи. Бяха разработени три SWOT-анализа за селскостопанство и хранително-вкусова промишленост, за околна среда и климат, и SWOT-анализи бяха представени на широко обществено обсъждане. Въз основа на тях бяха идентифицирани потребности за финансиране по стратегическия план и в рамките на миналата година и началото на тази година, бяха организирани множество тематически работни групи, на които бяха представени първите варианти на интервенциите, които евентуално биха били финансирани от следващия програмен период.”, заяви още Лидия Чакръкчиева.

Процесът е динамичен и ще продължи и през 2021. Очаква се секторното законодателство да бъде прието до средата на тази година, а след това предстои и одобряването му.

© 2021 АгроКлуб
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg